.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Thursday, 23 March 2017

ഗവഃ  സ്കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക് 

 ഗവഃ  സ്കൂളിലെ എ പി എൽ ആൺകുട്ടികളുടെ സൗജന്യ യൂണിഫോം തുക  അതാതു പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അക്കൗന്റിലേക്കു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് .എത്രയും പെട്ടന്ന് തുക പിൻവലിച്ചു യൂണിഫോം കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയും അക്ക്വിറ്റൻസും  ധനവിനിയോഗപത്രവും 25 -03 -2017  നു മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് . വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്കു  ധനവിനിയോഗപത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടതിനാൽ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്

വളരെ അടിയന്തിരം 


   എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും  അവരുടെ  സ്കൂളിനടുത്തുള്ള മദ്രസ്സകളുടെ വിവരം നിർദ്ദിഷ്ട പ്രൊഫോർമയിൽ പൂരിപ്പിച്ചു 25 -03 -2017  നു 5  മണിക്ക് മുൻപായി ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് . കാലതാമസം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് .പ്രഫോർമയ്ക്കായി ഇവിടെ  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

മു ഴു വൻ അ ധ്യാ പകരും BRC നിർദേശ മനുസരിച്ച് അവരവരുടെ 
ക്ളസ്റ്റർ കേന്ദ്ര ങ്ങളിൽ മു ഴു വൻസമയവും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് 
2017 മാർച്ച്  24  നു നടക്കുന്ന ക്ലസ്റ്റർ സംബിന്ധിച്ച R P മാരുടെ
 ലിസ്റ്റും കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പേരും  ചുവടെ:

D.LEd-2017 -2018 ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റൽ കോട്ടയിലുള്ള അപേക്ഷ സംബന്ധിച്ച നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇതോടൊപ്പം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു  പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ഫോമുകൾ 29 .03 .2017 നുള്ളിൽ എഇഒ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .സ്റ്റോറേജ് ബിൻ 
2016-17 വർഷത്തിൽ സ്റ്റോറേജ് ബിൻ വാങ്ങിക്കുന്നതിലേക്കായി തുക അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്കൂളുകളുടെ പട്ടിക ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത സ്കൂളുകളുടെ നൂണ്മീൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 2500/-രൂപാ വീതം ഇ-ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് നല്കുന്നതാണ്‌. ആയത് അടിയന്തിരമായി പിൻ വലിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ 21-2-2017 ലെ എൻ.എം1/1561/17 നമ്പർ ഉത്തരവിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി സ്റ്റോറേജ് ബിൻ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും  KFC FORM 44ൽ തയ്യാറാക്കിയ ധനവിനിയോഗ പത്രം 25-3-2017 നുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്‌.
       വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ 21-2-2017 ലെ എൻ.എം1/1561/17 നമ്പർ ഉത്തരവിനായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.
               KFC Form 44നായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യു
Storing bin proceedings click her 

Wednesday, 22 March 2017


സംസ്കൃതം സ്കോളർഷിപ് 2016 -17 

സംസ്കൃതം സ്കോളർഷിപ് - അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇതോടൊപ്പം കൊടുക്കുന്നു.സ്കോളർഷിപ് തുക ബന്ധപ്പെട്ട അധ്യാപകരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുക പിൻവലിച്ചു കുട്ടികൾക്ക് നൽകി അക്വിറ്റൻസിന്റെ പകർപ്പ് 25-3 2017 ന് മുൻപായി എഇ  ഓ ആഫീസിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് .ലിസ്റ്റിനായി 

SANSKRIT SCHOLARSHIP WINNERS 2016-17 click here........

Saturday, 18 March 2017

 വളരെ അടിയന്തിരം 

ഗവ.എൽ .പി ,യു .പി ,എയ്ഡഡ് പ്രൈമറി ശീർഷകങ്ങളിലെ ടൂർ റ്റി എ ,മെയ്ന്റനൻസ് ഗ്രാൻറ് ,മെഡിക്കൽ റീ ഇമ്പേഴ്‌സ്‌മെൻറ് എന്നീ 
ഫണ്ടുകൾ 20 .03 .2017 ന് മുൻപ് പിൻവലിച്ചു ബാക്കി തുകയുണ്ടെങ്കിൽ 20.03 .2017  നു തന്നെ  സറണ്ടർ ചെയ്ത് പ്രസ്തുത വിവരം ഇമെയിൽ മുഖേനയോ നേരിട്ടോ ഈ ഓഫിസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .

Friday, 10 March 2017

വളരെ  അടിയന്തിരം 
⇒ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് അർഹമായ
TOUR T. A.എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളുടെ MAINTENANCE GRANTഎന്നീ ഫണ്ടുകൾ  BiMS വഴി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ ,കണ്ണൂർ റീ അലോട്ട് ചെയ്ത് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട് . ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാധ്യാപകർ  ബില്ല് തയ്യാറാക്കി   ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സഹിതം ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിച്  Countiresign വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ട്രഷറിയിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .പ്രസ്തുത തുകകൾ മാർച്ച് 15  തീയതിക്ക്  മുൻപായി  പിൻവലിക്കേണ്ടതും അധിക തുക ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഉടൻ തന്നെ സറണ്ടർ ചൈയ്യേണ്ടതുമാണ്.മേൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ  സമയ ബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതിനാൽ നിശ്ചിത സമയ ക്രമം മുഴുവൻ പ്രധാനാധ്യാപകരും കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ് .

Wednesday, 8 March 2017

വളരെ അടിയന്തിരം  -ന്യൂനപക്ഷ പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് 2016 -17 
 ന്യൂനപക്ഷ പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ  ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകളിൽ  തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ  ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ  നാഷണൽ സ്കോളർഷിപ് പോർട്ടലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് .
1  ഒരു ആധാർ നമ്പർ ഒന്നിലധികം കുട്ടികൾക്ക് രേഖപെടുത്തുക 
2 .ഒന്നിലധികം കുട്ടികൾക്ക് ഒരേ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് 
3 .ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളവർ 
4 .ആധാർ നം  ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക 
മേല്പറഞ്ഞ അപാകതകൾ ഉള്ളവർ എത്രയും വേഗം  ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം ഇ മെയിൽ അയക്കുക .

Tuesday, 7 March 2017

 

വളരെ അടിയന്തരം 
 താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രൊഫോർ മ പൂരിപ്പിച്ചു 2  കോപ്പി സഹിതം നാളെ"(08 .03 .2017 ) രാവിലെ 11  മണിക്ക്  മുൻപായി  എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും  ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് .പൊതുവിദ്യാഭ്യാസഡയറക്‌ടറുടെ  നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ബഹു ; സുപ്രീകോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് ആയതിനാൽ പ്രൊഫോർമ  സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ ആരും വീഴ്ച വരുത്താൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് ഏ  ഇ  ഒ  അറിയിക്കുന്നു   ( പ്രൊഫോർമയിൽ  എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും ഒപ്പും സീലും  പതിക്കേണ്ടതാണ് )
താഴേയുള്ള  ലിങ്കിൽ ക്ലിക് ചെയ്യുക .

  NOON MEAL PROFORMA

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  അടിയന്തര യോഗം 
 കമാലിയ  മദ്രസ യൂപിസ്കൂൾ ഇരിക്കൂറിൽ വച്ച് നാളെ  രാവിലെ 10  (08 .03 .2017 )  മണിക്ക് എല്ലാ ഹൈസ്കൂൾ , യുപി  ,എൽപി  പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും ഒരു അടിയന്തര യോഗം   നടക്കുന്നു (ബഹു :സുപ്രീംകോടതിയുടെ W P (S ) സിവിൽ (S )618 / 2017  ഉത്തരവ് പ്രകാരം പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ 07 .03 2017  ലെ ഇമെയിൽ പ്രകാരം നൂൺമീൽ സംന്ധിച്ച പ്രൊഫർമാ തയാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി )    എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് 
മട്ടന്നൂർ എം എൽ എ യുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് 1 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് പാൽ മുട്ട എന്നിവ നൽകിയതിൻറെ ധനവിനിയോഗപത്രം 8 -3 -2017 ന് മുൻപായി എ ഇ ഓ ആഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിനു വേണ്ടി അനുവദിച്ച ഫണ്ട് ബാങ്കിൽ നിന്നും ഇനിയും പിൻവലിക്കാത്തവർ ഇന്ന് തന്നെ തുക ബാങ്കിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കേണ്ടതാണ് 

Monday, 6 March 2017

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ അറബിക് ടീച്ചർ കോംപ്ലക്സ് 2017 മാര്ച്ച് 7 രാവിലെ 10 മണിക്ക് ബി ആർ സി പഴയങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് വിവിധ പരിപാടികളോടെ നടക്കുന്നു. എല്ലാ അറബിക് അധ്യാപകരും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .