31 Jul 2015

ഐ.സി.ടി പരിശീലനം
 
ഗവ/എയിഡഡ് പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പ്രൊബേഷൻ ഡിക്ളയർ ചെയ്യാത്ത , ഐ.സി.ടി പരിശീലനം ആവശ്യമായ അധ്യാപകരുടെ പട്ടിക 1-8-2015 നു മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌.പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താലപ്പര്യമുള്ള അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്ത അധ്യാപകരേയും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്‌. പ്രൊഫോർമയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക

സ്കൂൾ പാർലമെന്റ് 2015 ഇലക്ഷൻ തീയതികൾ 
നാമനിർദേശ പത്രിക  സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി :4-8-2015 ,3.00 PM 
 നാമനിർദേ ശ പത്രികപരിശോധിച്ച് അവ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള                                  അവസാന തീയതി :5 -8-2015 ,3.00 PM 
  നാമനിർദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി :6-8-2015,3.00. PM 
മത്സരാർഥികളുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധി കരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി :7-8-2015,3.00. PM 
വോട്ടെടുപ്പ്‌ തീയതിയും സമയവും:13-8-2015 ,  11.00 A M വരെ 
 വോട്ടെണ്ണൽ സ്ഥലവും ഫലപ്രഖ്യാപന തീയതിയും സമയവും  :അതതു ക്ലാസുകളിൽ:13-8-2015 ,12.00 Noon 
 പാർലമെന്റ് ഭാരവാഹികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പു തീയതിയും സമയവും: 13-8-2015.2.30 മുതൽ 
സ്കൂൾ പാർലമെന്റിന്റെ ആദ്യയോഗത്തിന്റെ തീയതി :17-8-2015 
  രാഷ്ട്രിയ പാർട്ടികളുടെ ഇടപെടൽ ഇല്ലാതെ വേണം ഇലക്ഷൻ നടത്തുവാൻ.ബഹു:  ഹൈക്കോടതി വിധിയും സർക്കാർ മാ ർഗനിർദേശങ്ങൽ അനുസരിച്ചും വേണം ഇലക്ഷൻ നടത്തുവാൻ.

ഇനിയും ഏതെങ്കിലും  ടെക്സ്റ്റ്‌ ബുക്കുകൾ 
ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിനു ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ ലിസ്റ്റ്   ഇന്ന്  (29-07-2015) നു 4.00 മണിക്ക് മുൻപ്  AEO യിൽ അറിയിക്കണം  ,വീഴ്ച്ച പാടില്ല. 

28 Jul 2015

30.07.2015 വ്യാഴാഴ്ച ISM ടീമിന്റെ സ്കൂൾതല സന്ദർശനം 

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് .അന്നേ 

ദിവസം സബ്ജില്ലയിലെ എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും, 

അധ്യാപകരും,വിദ്യാർത്ഥികളും 

സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
കർഷക ദിനാഘോഷം 
 29.07.2015 നു രാവിലെ 9.30 നു ഒരു പ്രത്യേക അസംബ്ലി വിളിച്ചുചേർത്ത് മേളയുടെ സന്ദേശം വായിക്കേണ്ടതാണ്.
29-07-2015 നു 9.30നു  സ്കൂൾ  അസംബ്ലിയിൽ വായിക്കാനുള്ള സന്ദേശം.
  എല്ലാ വർഷവും ചിങ്ങം 1 കർഷക ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണ്.ഇന്ത്യ കാർഷിക പ്രധാനമായ ഒരു രാജ്യമാണ് .കർഷകരാണ് നാടിന്റെ നട്ടെല്ല് .രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക്‌ ആഹാരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതു അവരാണ് .അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർഷകരെ ആദരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെയേവരുടെയും കടമയാണ്.മണ്ണിൽ പണിയുന്ന കർഷകന്റെ വിയർപ്പു തുള്ളികളാണ് 
ധാന്യമണികളായി നാം  ആഹരിക്കുന്നത്.
കൃഷി ,മൃഗസംരക്ഷണം,മണ്ണും ജലവും സംരക്ഷിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം പരിസ്ഥിതിയെ സന്തുലിതമായി നിലനിർത്തുന്നതിൽ പ്രധാനമാണ് .വിഷമില്ലാത്ത ആഹാരം പരമാവധി സ്വയം കൃഷിചെയ്തുണ്ടാക്കണം.
കേരളം 2016 ആകുമ്പോൾ സമ്പൂർണമായി ജൈവ കൃഷി ചെയുന്ന സംസ്ഥാനമാകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്.നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലും വിടുകളിലും കഴിയുംവണ്ണം എല്ലാവരും ജൈവകൃഷിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു നമുക്കും  ഈ ലക്‌ഷ്യം സക്ഷത്കരിക്കുന്നതിനുള്ള യത്നത്തിൽ പങ്കാളികളാകാം 

27 Jul 2015

പ്രധാന അധ്യാപകരുടെ  അടിയന്തിര  ശ്രദ്ധക്ക് ..

2015-16  വർഷത്തെ  പ്രീ -മെട്രിക്ക്  സ്കോളർഷിപ്പ്  എൻട്രികൾ  സംബന്ധിച്ചുള്ള  ഒരു വിശദീകരണ  റിപ്പോർട്ട് താഴെ ചേർക്കുന്നു .

ലഭിച്ച ബുക്കുകളുടെ ഓൺലൈൻ എൻട്രി  നടത്താൻ പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ചുരുക്കം ചില സ്കൂളുകൾ മാത്രമേ ലഭിച്ച ബുക്കുകളുടെ  വിവരം ക്യത്യമായി എൻട്രി വരുത്തിയതായി കാണുന്നുള്ളു.ഇനിയും എൻട്രി ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്കൂളുകൾ ഇന്ന്(27.07.2015 ) 5 മണിക്ക് മുമ്പായി ടി വിവരം ഐ.ടി അറ്റ് സ്കൂളിന്റെ സൈറ്റിൽ എൻട്രി വരുത്തേണ്ടതാണ്‌.ആവശ്യമായ  ബുക്കുകളുടെ എണ്ണം എൻട്രി ചെയ്യാത്ത സ്കൂളുകൾക്ക്  ഇനി പാഠപുസ്തകം ലഭിക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ള വിവരവും അറിയിക്കുന്നു,

1 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ ടെക്സ്റ്റ്‌ ബുക്കുകൾ മിച്ചം വന്ന സ്കൂളുക29.07.2015നു11മണിക്കുള്ളിൽ ജി.യു.പി.എസ്.പഴയങ്ങാടിയിൽഎത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.ടെക്സ്റ്റ്‌ബുക്കുകൾഇനിയും ആവശ്യമുള്ളസ്കൂളുകൾ അന്നുതന്നെ 12 മണിക്ക്  മുന്നേസ്കൂളിൽനിന്ന് ആവശ്യമുള്ള ടെക്സ്റ്റ്‌ബുക്കുകൾ കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്.  

വളരെ അടിയന്തിരം

1മുതൽ 8 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ പുസ്തകങ്ങൾ  വിതരണം 

ചെയ്തതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ 

എണ്ണവും,ഏതെങ്കിലും സ്കൂളുകൾക്ക് ഇനി പുസ്തകങ്ങൾ 

കിട്ടാൻ 

ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വിവരവും ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് 

1 മണിക്ക് മുന്നേ(27.07.2015 )

അതാതു സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറിമാർ ഈ ഓഫീസിലേക്
മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

25 Jul 2015

പട്ടിക വര്ഗ്ഗ  വിദ്യാർതികൾക്കുള്ള 2015-16 അദ്ധ്യയന  വര്ഷത്തെ നാല്‌  മാസത്തെ പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപന്റ്  28-7-15 പേരാവൂർ ബ്ലോക്ക് ഓഫീസ് , 29-7-15 ഇരിട്ടി ബ്ലോക്ക് ഓഫീസ്, 30-7-15 കൂത്തുപരംബ് ബ്ലോക്ക് ഓഫീസ്, 31-7-15 തളിപ്പരംബ്  നോര്ത്ത് AEO  ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വെച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.  

23 Jul 2015

2014-15 വർഷത്തെ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പിന് 

അപേക്ഷിച്ച കുട്ടികളുടെ  ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്‌ 

വിവരങ്ങൾ 

നല്കുന്നതിനും പിശക് തിരുത്തുന്നതിനും 25.07.2015  
വൈകിട്ട് 5 മണിവരെ 

സമയം  അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് .ചെയ്യാൻ 

ബാക്കിയുളളവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൗകര്യം 

പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്    
ക്ലീൻ ക്യാമ്പസ്‌ സേഫ് ക്യാമ്പസ്‌ പദ്ധതിയുടെ  പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

സ്കൂളുകളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ 

സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും25.07.2015 

നുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് 

22 Jul 2015

ബാലശാസ്ത്ര കോണ്‍ഗ്രസ് 

 ദേശീയ ബാലശാസ്ത്ര കോണ്‍ഗ്രസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള 

ഗവേഷണ പ്രോജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ 

ഗൈഡുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കുള്ള 

പരിശീലനപരിപാടി 2015 ജൂലായ്‌ 30 നു വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ  

10 മണിക്ക് കണ്ണൂർ സയൻസ് പാർക്കിൽ വെച്ച് 

നടത്തുന്നു.ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനധ്യാപകർ ഒരു അധ്യാപകനെ 

പരിശീലനത്തിന് നിയോഗിക്കേണ്ടതാണ് .
കൃഷി- ക്വിസ്സ് മത്സരം:ഇരിക്കൂർ  ഉപജില്ലാതല മത്സരം ജൂലായ് 24 ന്
കൃഷി- ക്വിസ്സ്മത്സരം :  ഇരിക്കൂർ  ഉപജില്ലാതല മത്സരം ജൂലായ് 24 ന് രാവിലെ 9.30 മണിമുതൽ ഇരിക്കൂർ ബി.ആര്‍.സി. യില്‍ വെച്ച് നടക്കും. LP,UP,HS,HSS   വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോ വിദ്യാർഥിയേയും  മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കണം. 
മത്സരസമയം
എല്‍ പി വിഭാഗം – രാവിലെ 9.30   മുതല്‍ 10.30   വരെ
യു പി വിഭാഗം – രാവിലെ 10.30   മുതല്‍  11.30  വരെ
ഹൈസ്കൂള്‍ വിഭാഗം – രാവിലെ 11.30   മുതല്‍  12.30  വരെ
ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി വിഭാഗം – രാവിലെ 12.30   മുതല്‍  1.30  വരെ
ഭാരത് സ്കൗട്ട്സ്& ഗൈഡ്സ്
ഇരിട്ടി ലോക്കൽ അസോസിയേഷൻ
 
ഭാരത് സ്കൌട്ട്സ് &ഗൈഡ്‌സ്,ഇരിക്കൂർ ലോക്കൽ 

അസോസിയേഷൻ സെമിനാർ 28.07.2015 നു ചൊവ്വാഴ്ച 

രാവിലെ 10 മണിമുതൽ ഇരിക്കൂർ ബി.ആർ.സി.യിൽ വെച്ച്  

നടക്കുന്നതാണ്.
വളരെ അടിയന്തിരം
പാഠപുസ്തക വിതരണം
എല്ലാ സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറിമാരും സീലുമായി  22-7-2015 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ  ഈ ഓഫീസിലെത്തി ഇനിയും ആവശ്യമായ ബുക്കുകൾ കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്‌.ലഭിച്ച ബുക്കുകൾ 22-7-2015 നു തന്നെ സ്കൂളുകൾക്ക് കൈമാറേണ്ടതും , സ്കൂളുകൾ ലഭിച്ച ബുക്കുകളുടെ ഓൺലൈൻ എൻട്രി 22-7-2015 ന്‌ 5 മണിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുമാണ്‌

21 Jul 2015

MOST URGENT എല്ലാ എയ്ഡഡ്  സ്കൂളു കളിലും കുറഞ്ഞത്‌ 2 ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യം (1.ആണ്‍കുട്ടികൾക്ക് ,1.പെണ്‍കുട്ടികൾക്ക് )
എങ്കിലും 28-7-2015 നുള്ളിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം.MHRD ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്കൂൾ സന്ദർശിച്ചു നടപടികൾ   സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് .
 ടോയ്ലറ്റ്   സൗകര്യംഇല്ലാത്ത സ്കൂളുകളുടെ അം ഗീകാരം നഷ്ട്ടപ്പെടുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചേക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.2
 ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത സ്കൂളുകൾ 22-7-2015 നു തന്നെ ഓഫീസിൽ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്
കർഷകദിനാഘോഷം
സംസ്ഥാനതല കർഷകദിനാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂളുകളിൽ നടത്തേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.അസ്സംബ്ളിയിൽ വായിക്കേണ്ട സന്ദേശത്തിനായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക. 
സ്കോളർഷിപ്പ്
2015-16 വർഷത്തെ മുസ്സ്ളീം / നാടാർ/ ആംഗ്ളോ ഇൻഡ്യൻ/ഒ.ബി.സി ബി.പി.എൽ വിഭാഗത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് /എൽ.എസ്.എസ്/ യു.എസ്.എസ് സ്കോളർഷിപ്പിന്‌ അർഹതയുള്ള കുട്ടികളുടെ പട്ടിക 23-7-2015 നു മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌.25000/- രൂപയ്ക്ക് താഴെ വരുമാനമുള്ളവർ മാത്രം സ്കോളർഷിപ്പിന്‌ അപേക്ഷിച്ചാൽ മതി.പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഇതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്‌.
പ്രൊഫോർമ
ക്രമനമ്പർ അഡ്മിഷൻനമ്പർ പേര്‌ ക്ളാസ്സ്  വാർഷിക വരുമാനം  മതം/ ജാതി

വിശദമായ സർക്കുലറിനായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക