.

പ്രധാന അധ്യാപകരുടെ യോഗം 26.09.2014 2 മണിക്ക് BRCയിൽ.. BRC പഴയങ്ങാടിയിൽ വച്ച് നാളെ (24-09-2014) നടക്കാനിരുന്ന മുകുളം പരിശീലന പരിപാടി മാറ്റി വച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു .

23 Sep 2014

BRC പഴയങ്ങാടിയിൽ വച്ച് നാളെ (24-09-2014) നടക്കാനിരുന്ന മുകുളം പരിശീലന പരിപാടി മാറ്റി വച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു .

22 Sep 2014

ഭാരത്‌ സ്കൌട്സ് & ഗൈഡ്സ്  ഇരിക്കൂർ  ലോക്കൽ അസോസിയേഷൻ പട്രോൾ ലീഡേർസ് ട്രെയിനിംഗ് കേമ്പ് ചെമ്പംതൊട്ടി സെൻറ്  ജോർജ്‌ ഹൈസ്കൂളിൽ 2014 സെപ്റ്റംബർ വ്യാഴം മുതൽ  ഞായർ വരെ.  പങ്കെടുക്കുന്നവർ കേമ്പ് കിറ്റ്‌ സഹിതം സെപ്റ്റംബർ  വ്യാഴാഴ്ച 3 മണിക്ക് കേമ്പിൽ എത്തിച്ചേരണം.  
പ്രവേശനം ഒരു ട്രുപ്പിൽ നിന്ന് 4 പേർക്കും കമ്പനിയിൽ നിന്ന് 4 പേർക്കും മാത്രം .  കേമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 9447800122 എന്ന നമ്പറിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .
കേമ്പ് ഫീസ് 200 രൂപ.
 The Revenue district Kho-Kho Championship is scheduled to be conducted Kannur as shown Below:

1.24/09/2014-Under 19 -Boys & Girls
1.25/09/2014-Under 17 -Boys & Girls
               Venue Kannur
The Sub District Team  should Report @ 9AM

പ്രധാനധ്യാപകരുടെ  യോഗം 26-09-2014 വെള്ളിയാഴ്ച 2 മണിക്ക് BRC  പഴയങ്ങാടിയിൽ നടക്കുന്നു.  എല്ലാ പ്രധാനാധാപകരും നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .  പകരം അധ്യാപകരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് .

19 Sep 2014

Cluster meeting will be held on 20.09.2014 , 10. AM

14 Sep 2014

കേരള സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ സമിതി ശിശുദിന സ്റ്റാമ്പിനുള്ള ചിത്രരചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.  കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

5 Sep 2014

ഓണാഘോഷം 2014

"നരയുടെ മഞ്ഞുകൾ ചിന്നിയ  ഞങ്ങടെ 
തലകളിൽ മങ്ങിയൊതിങ്ങിയിരിപ്പൂ 
പഴയൊരു പുരുഷായുസ്സിന്നപ്പുറ- 
മാളിയൊരോണപ്പൊൻ കിരണങ്ങൾ... "

........എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ 

     ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ അധ്യാപകന്റെ നാമധേയം എക്കാലത്തും ഉയര്ന്ന സ്ഥാനം രേഖപ്പെടുത്തി. മൂല്യങ്ങളും രുചികളും  ഏറെ മാറ്റങ്ങÄക്കു വിധേയമായ  ആധുനിക യുഗത്തിലും അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആവണം. തെളിഞ്ഞ ബുദ്ധിയോടെ, ഉയര്ന്ന ശിരസ്സോടെ, നിവര്ന്ന നട്ടെല്ലോടെ, നിര്ഭായരായി വളÀന്നു വരുന്ന ഒരു തലമുറയെ വാര്ത്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ....
 ഏവര്ക്കും അധ്യാപക ദിനാശംസകÄ ......                                                                                AEO ഇരിക്കുÀ

4 Sep 2014

ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച്  സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക്  5 കിലോ അരി വിതരണം നടത്തി എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  ഇന്ന് തന്നെ ഓഫിസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .
***************************************************
]mZhmÀjnI ]co£bpsS amänsh¨  hnjb§fpsS ]co£IÄ s]mXphnZym`ymk UbdIvSdpsS kÀ¡pednൽ  ]dªncn¡pന്ന  Xo¿XnIfnൽ am{Xsa \S¯m³ ]mSpÅq. Nne hnZymeb§fn
amänsh¨ ]co£ \msf \S¯psaന്ന്  ]dªXv Hcp ImcWhimepw \S¯m³ ]mSnല്ല  

3 Sep 2014

ഗവർമെന്റ്റ്‌ സ്കൂളുകളിലെ OBC ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ നിശ്ചിത പ്രോഫോർമകളിൽ 5-9-2014 നുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കുക .  സര്ക്കുലരിനും പ്രൊഫൊർമയ്ക്കും  താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.  Click here
ഓണാഘോഷം 2014

"നരയുടെ മഞ്ഞുകൾ ചിന്നിയ  ഞങ്ങടെ 
തലകളിൽ മങ്ങിയൊതിങ്ങിയിരിപ്പൂ 
പഴയൊരു പുരുഷായുസ്സിന്നപ്പുറ- 
മാളിയൊരോണപ്പൊൻ കിരണങ്ങൾ... "

........എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ 

ഓണപ്പൂക്കള മത്സരം 2014-15 
     പൂക്കള മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ സ്കൂളിൽ ഒരുക്കിയ ഒരു പൂക്കളത്തിന്റെ 2 ഫോട്ടോകൾ aeoirikkur@gmail.com എന്ന ഇ മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക്‌ 05.09.2014ന്‌ 4 മണിക്ക്‌ മുൻപായി അയയ്ച്ചു തരേണ്ടതാണ്‌. പൂക്കളം വ്യക്തമായി കാണുന്ന ഒരു ചിത്രവും, പൂക്കളത്തിനു സമീപത്തായി കുട്ടികളും അധ്യാപകരും നിൽകുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയുമാണ്‌ അയയ്ക്കേണ്ടത്‌. 

26-08-2014 ന് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിന്റെ പാദവാര്ഷിക പരീക്ഷ 17-09-2014 നും 02-09-2014 നു നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന പരീക്ഷകൾ 18-09-2014 നും നടത്തുന്നതിന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയരക്ടർ നിർദേശിചതായി അറിയിക്കുന്നു

2 Sep 2014

സംപ്തംബര്‍ 5 ന്  ബഹു. പ്രധാനമന്ത്രി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്​,​ IT@school ന്റെ victers.itschool.gov.in എന്ന സൈറ്റില്‍ തത്സമയം ലഭ്യമായിരിക്കും. 
​അടുത്ത ദിവസങ്ങളില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി ​ ഈ സൈ
​റ്റി​ല്‍ പ്രവേശിച്ച് Audio, Video ഇവ വ്യക്തമായി ല
 ​ഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ​
​പരിശോധിച്ച് (എല്ലാ സമയത്തും വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികള്‍ ഈ സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്.) ഉറപ്പ് വരുത്തി,  Projector,sound System ഇവ ഉപയോഗിച്ച് പരിപാടി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്.