E

@@@ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപത്രം എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്കും ഇ മെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പരിപത്രത്തിലെ നിർദ്ദേശ ങ്ങൾ കര്ശനമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട്‌ പരാതിക്കു ഇട വരാതെ പ്രധാനാധ്യാപകർ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. പരിപത്രത്തിന്റെ പകർപ്പ് സ്കൂൾ ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് പുതിയ എൻ എം പി ഫോറവും അയച്ചിട്ടുണ്ട്

Monday, 13 August 2018

സബ് ജില്ലാ ഗെയിംസ് വാർത്തകൾ 

  • 14/08/18 ന് ചെമ്പേരിയിൽ വെച്ചു നടത്താനിരുന്ന വോളിബോൾ മത്സരങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു .
  • 14/08/18 ന് വിമൽ ജ്യോതി ENGINEERING COLLEGE ൽ വെച്ചു എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും ഉള്ള ഷട്ടിൽ ബാറ്റ്മിൻറൻ നടത്തപെടുന്നതാണ് .പങ്കെടുക്കേണ്ടവർ രാവിലെ 08.45 ന് ELIGIBILITY സഹിതം എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ് .
  • 14/08/18 ന് രാവിലെ 9 മണിക്ക് ഉപജില്ലയിലെ മുഴുവൻ കായിക അധ്യാപകരുടെയും മീറ്റിംഗ് വിമൽ ജ്യോതി ENGINEERING COLLEGE ൽ വെച്ചു നടത്തപ്പെടുന്നു .

Friday, 10 August 2018

ഓണം സ്പെഷ്യൽ അരി വിതരണം 
സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ് താഴെ കൊടുക്കുന്നു 

{Ia \¼À
kvIqÄ
tImUv
kvIqfnsâ
t]cv
D¨-`IvjW ]²-Xn-bn DÄs¸-«n-«p-ff Ip«n-I-fpsS F®w
BsI hnX-cWw sNbvX Acn-bpsS Afhv
hnX-cWw ]qÀ¯o-I-cn¨  Znhkw
ണം സ്പെഷ്യൽ അരി വിതരണം 
1 . യു .ഐ.ഡി / ഇ.ഐ.ഡി  ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ അരി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്  മുൻപ് അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് / റേഷൻ കാർഡ് ഇവ പരിശോധിച്ച്‌  യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താവാണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ് .
2 . നിലവിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ അരിവിതരണ രജിസ്റ്ററിൽ യു .ഐ.ഡി / ഇ.ഐ.ഡി / റേഷൻ കാർഡ്/ ഇലെക്ഷൻ ഐ.ഡി നമ്പർ കൂടി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് .
3 . ഓഗസ്റ്റ് 18 നു മുന്പായി സ്പെഷ്യൽ അരി വിതരണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതും  വിതരണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ (കുട്ടികളുടെ എണ്ണം , വിതരണം ചെയ്ത അരിയുടെ അളവ്  എന്നിവ ഉൾപ്പടെ ) സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ് ആയി തയ്യാറാക്കേണ്ടതും ടി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ് ഈ ഓഫീസിൽ 20 -08 -2018 നു വൈകിട്ട് 5 .00 നു മുൻപായി നൽകേണ്ടതുംആണ് .

Thursday, 9 August 2018

MLA,MP,LSGD,DPI,NABARD മറ്റ് ഏജൻസികൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും 2017-18,2018-19 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ സ്‌കൂളിൻറെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിവരങ്ങൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുൻപായി ഈ ഓഫീസിൽ ഇ മെയിൽ ചൈയ്യേണ്ടതാണ് .ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇ മെയിൽ ചൈയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർ HM ഇരിക്കൂർ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .

MOST URGENT
2019  -20   വർഷത്തെ ബജറ്റ് മായി ബന്ധപ്പെട്ട  അടിയന്തിരമായി  പൂരിപ്പിച്ചു സമർപ്പിക്കേണ്ട പ്രൊഫോർമ  ഇ .മെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് .  ആയത്  നാളെ ( 10 -8 -2018), പകൽ 12 മണിക്ക് മുൻപായി നൽകേണ്ടതാണ് .ബജറ്റ് വിവരങ്ങൾ അന്ന്  വൈകുന്നേരം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്ക് നല്കണ്ടതിനാൽ കാലതാമസം വരുത്താൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് ഓർമപ്പെടുത്തുന്നു .01/04/2019 ലെ ശമ്പളം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് അതായത് അന്ന് വരെ  ലഭിക്കാവുന്ന ഇൻക്രിമെന്റ് കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് വേണം വിവരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ .ഇന്നർ ബില്ലിന്റെ കോപ്പി കൂടി കയ്യിൽ കരുതി വേണം വിവരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ .ഓരോ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേയിലും  ഉള്ള അടിസ്ഥാന ശമ്പളം കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതാണ്. 6 മുതൽ വരെയുള്ള കോളങ്ങളിൽ   HRA സംബന്ധിച്ച വിവരമാണ് നൽകേണ്ടത്

Tuesday, 31 July 2018

1 ) ഓഗസ്റ്റ്  1 ന് നടത്താനിരുന്ന ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ  ചെസ്സ് ചാമ്പ്യാൻഷിപ്പും ,2 ,3 തീയതികളിൽ  നടത്താനിരുന്ന ബാസ്‌കറ്റ്‌ ബോൾചാമ്പ്യാൻഷിപ്പും ഹയർ സെക്കണ്ടറി  ഇപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നതിനാൽ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു .പുതിയ തീയതി പിന്നീട്  അറിയിക്കുന്നതാണ് .

2 ) ഓഗസ്റ്റ്  3 വെള്ളിയാഴ്ച്ച  11 മണിക്ക് ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ  എല്ലാ കായിക അദ്ധ്യാപകരുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ശ്രീകണ്ഠപുരം  ജി.എച്ച് .എസ് .എസ് നടത്തുന്നു എല്ലാപ്രധാനാധ്യാപകരും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണെന്നറിയിക്കുന്നു

Thursday, 26 July 2018

               ശമ്പള പരിഷ്കരണം 2004 ,2009 -ശമ്പള നിർണ്ണയ പരിശോധന 
96 / 2018 ധന .തീ .22.06 .2018 ഉത്തരവ് പ്രകാരം 2004 ,2009 ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിന് ഓഡിറ്റ് തടസ്സവാദം മുഖേന കുറവു വന്നവർക്ക്  റീ ഓപ്ഷൻ നൽകാൻ അവസരം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് .ടി .ഉത്തരവിൻറെ വെളിച്ചത്തിൽ 2004 ,2009 -ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ശമ്പള നിർണ്ണയ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കാൻ 58 / 2018 ധന .തീ .23 .06 .2018 ഉത്തരവ് അനുസരിച് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് .ടി .സാഹചര്യത്തിൽ സബ് ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ സ്‌കൂളുകളിലെയും അധ്യാപകരുടെയും ജീവനക്കാരു ടെയും 2004 ലേയും ,2009 ലേയും  ശമ്പള പരിഷ്കരണം  അനുസരിച്ചുള്ള ശമ്പള നിർണ്ണയ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കാൻ ബഹു .കണ്ണൂർ ഡി .ഡി .ഇ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് .ആയതിനാൽ 2004 ,2009 -ശമ്പള നിർണ്ണയം ഇതുവരെ അംഗീകരിക്കാത്ത  മുഴുവൻ സ്‌കൂളുകളിലെയും (Govt. & Aided) അധ്യാപകരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സേവന പുസ്തകം 13 .08 .2018 തീയതിക്കു മുമ്പായി ഉപരി പത്രം സഹിതം ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .
ഉപരി പത്രത്തിൽ ഏതൊക്കെ ജീവനക്കാരുടെ സേവന പുസ്തകമാണ് പരിശോധനക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്നും ടി .ജീവനക്കാരന്റെ തസ്തികയും രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് .

സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ കുട്ടികളില്‍നിന്നുള്ള  സ്റ്റാമ്പ്, ഫ്ലാഗ് വിതരണവും വില ശേഖരണവും സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍ ലിങ്കില്‍ കൊടുക്കുന്നു.സര്ക്കുലരിലുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

സര്‍ക്കുലര്‍

Friday, 20 July 2018

പ്രധാനാധ്യായോഗം 

ഇരിക്കൂർ സബ് ജില്ലയിലെ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ യോഗം 24 / 07 / 2018 ന് (ചൊവ്വ ) പകൽ 02 .30 ന് പഴയങ്ങാടി ജി  .യു .പി സ്‌കൂളിൽ  വെച്ച് ചേരുന്നു .മുഴുവൻ പ്രധാനാധ്യാപകരും നിശ്ചിത യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.ഉച്ച ഭക്ഷണ പദ്ധതി അജണ്ടയിൽ ഉൾകൊള്ളുന്നതിനാൽ ഹൈ സ്‌കൂൾ പ്രതിനിധികളും നിശ്ചിത യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .അക്കാഡമിക് കൗൺസിലിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം അന്നേ ദിവസം പകൽ ഒരു മണിക്ക് പഴയങ്ങാടി ജി .യു .പി സ്‌കൂളിൽ  വെച്ച് ചേരുന്നതാണ്.


എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സൊസൈറ്റി  സെക്രട്ടറിമാരുടെയും  അറിവിലേക്കായി

  നാളെ 21 / 07 / 2018  ന്  2018 -19 വ്യോളിയം  II  പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സൊസൈറ്റികളിൽ വിതരണം  ചെയ്യുന്നു ,ആയതിനാൽ  എല്ലാ  പ്രധാനാധ്യാപകർ / സൊസൈറ്റി  സെക്രട്ടറിമാർ പുസ്തകങ്ങൾ കൈപ്പറ്റേണ്ടതും ആയത്   22 / 07 / 18 ന് തന്നെ  വിതരണം  ചെയ്യേണ്ടതും  വിതരണം ചെയ്‌ത വിവരം ഈ ഓഫീസിനെ   അറിയിക്കേണ്ട തുമാണ്

Tuesday, 17 July 2018

അറിയിപ്പ്

   എൽ.എസ്.എസ് / മുസ്ലീം / നാടാർ /ആംഗ്ലോ  ഇന്ത്യൻ / മറ്റു മുന്നോക്ക- പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിലെ ബി.പി.എൽ  ഉൾപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ അർഹതയുള്ള  കുട്ടികളുടെ വിവരം 31 -07 -18 ന് മുമ്പ് ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ,അർഹതയുള്ള കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തവർ ഇല്ല എന്ന വിവരം  അറിയിക്കേണ്ടതാണ് ,-എൽ.എ സ്.എസ്. സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിച്ച കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ വർഷം തിരിച്ചു 2015 -2016, 2016 -2017 , 2017 -2018  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ,വൈകി നല്കുന്ന ലിസ്റ്റ് പരിഗണിക്കുന്നതല്ല ആയതിനുള്ള ഉത്തരവാദി പ്രധാനാധ്യാപകർ മത്രമായിരിക്കുമെന്നും അറിയിക്കുന്നു

Monday, 16 July 2018


അറിയിപ്പ് 

കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ 8  ജില്ലകളിൽ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാൽ അലിഫ് ടാലെന്റ്റ്  ടെസ്റ്റ്  21.07.2018-നു ശനിയാഴ്ചത്തെക്കു  മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ജില്ലാതല മത്സരങ്ങൾ ജൂലൈ 25-നു നടക്കുന്നതാണ്.  സ്ഥലവും സമയവും  മുമ്പ് നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരമാണ്. 

                                                                                                                                       A E O 

ഇരിക്കൂർ 
16 .07.2018 

Thursday, 12 July 2018

  അറിയിപ്പ്

  1.             ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വിതരണം  2018 -19 അഡിഷണലായി  ഇൻഡന്റ്  ചെയ്ത വ്യോളിയം1 പുസ്തകങ്ങൾ  നാളെ 13 / 07 / 18 ന്  ജി.യൂ .പി സ്കൂൾ  പഴയങ്ങാടിയിൽ  വച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നു  എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകർ / ചുമതലയുള്ള  അധ്യാപകരോ ഇൻഡന്റ് ചെയ്തത്തിന്റെ  പകർപ്പ്  സഹിതം രാവിലെ 10.30  മുതൽ 1  മാണി  വരെയുള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ  വന്ന്‌ പുസ്തകം കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ് .വിതരണം ചെയ്തതിൽ ബാക്കിയുള്ള  പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്

Wednesday, 11 July 2018

തസ്തിക നിർണ്ണയ ഉത്തരവ് വിതരണം 

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ തസ്തിക നിർണ്ണയ ഉത്തരവ് 13.07.2018 ന് (വെള്ളിയാഴ്ച ) 3 മണിക്ക് വിതരണം നടത്തുന്നു .മുഴുവൻ പ്രധാനാധ്യാപകരും അന്നേ ദിവസം കമാലിയ മദ്രസ എ .യു .പി സ്‌കൂളിൽ എത്തി തസ്തിക നിർണ്ണയ ഉത്തരവ് കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ് .

അറിയിപ്പ് 
  • ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ അറബിക് ടീച്ചേർസ് അക്കാദമിക് കോംപ്ലക്സ് മീറ്റിങ്ങ് 24.07.2018 ന് ഇരിക്കൂർ ബി .ആർ .സി  ഹാളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു .പ്രസ്തുത പരിപാടിയിൽ ഉപജില്ലയിലെ മുഴുവൻ അറബിക് അധ്യാപകരും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .
  • അറബിക്  അക്കാദമിക് കൗൺസിൽ നടത്തുന്ന അറബിക് ടാലൻറ് പരീക്ഷ 12 .07 .18 ന് സ്‌കൂൾ തലത്തിലും 17 .07 .18 ന് ഉപജില്ലാ തലത്തിലും നടക്കുകയാണ് . ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ തല മത്സരം രാവിലെ 10 മണിക്ക് ബി .ആർ .സി  ഹാളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു.പ്രസ്തുത വിവരം മുഴുവൻ പ്രധാനാധ്യാപകരെയും അറിയിക്കുന്നു .

Wednesday, 4 July 2018                 ടെക്സ്റ്റ്  ബുക്ക് വിതരണം  2018 -19 


        രണ്ടാം ഘട്ടമായി  ഇന്ഡന്റ്  ചെയ്‌ത   ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളുടെ   വിതരണം നാളെ രാവിലെ   (05/07 /18 ) 10 .30   മണി മുതൽ 1  മണിവരെ   ജി.യൂ .പി സ്കൂൾ  പഴയങ്ങാടിയിൽ വച്ച്  വിതരണം ചെയുന്നു .എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകർ  / പ്രതിനിധിയോ ഇൻഡന്റ് ചെയ്‌ത  ലിസ്റ്റിന്റെ  സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്   സഹിതം വന്നു കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ് .

Monday, 2 July 2018വിദ്യാർഥികൾക്കു നൽകുന്ന അയൺ ഫോളിക് ആസിഡ് ഗുളികകളുടെയും വിര നിവാരണ ഗുളികകളുടെയും എണ്ണം ( ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആവശ്യമായത്) 04 - 07 - 2018 ന് മുൻപായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.


MOST IMPORTANT 


സ്‌റ്റോറിങ്   ബിൻ  വാങ്ങുന്നതിനു  അനുവദിച്ച തുകയുടെ  വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം (യു സി ) കെ എഫ് സി 44  ഫോറത്തിൽ നാളെ തന്നെ 03 .07 .2018  ഈ  ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് . 
                 

Friday, 29 June 2018

അറിയിപ്പ് 

2018 -19 വർഷത്തിൽ കൈപ്പറ്റിയ പാഠ പുസ്തകങ്ങളിൽ സ്‌കൂളുകളിൽ വിതരണം ചൈയ്യാതെ അവശേഷിക്കുന്നവ  നാളെ 30 / 06 / 2018 ന് പഴയങ്ങാടി ജി .യു .പി സ്‌കൂളിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.ഇനി പുസ്തകങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ നാളെ തന്നെ ബുക്ക് കൈപ്പറ്റേണ്ടതുമാണ് .

(തിരികെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതും ,ആവശ്യമുള്ളതുമായ പുസ്തകങ്ങളുടെ കണക്ക് പഴയങ്ങാടി ജി .യു .പി സ്‌കൂളിൽ എത്തുമ്പോൾ കൈവശം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് .)

Tuesday, 19 June 2018


                                                        അറിയിപ്പ് 

 ആന്വൽ ഡാറ്റ തരാത്ത സ്കൂളുകൾ  നാളെ  (20.06 .2018 നു)  11  മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ നിർബന്ധമായും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് 

                                                     ആന്വൽ ഡാറ്റ ഫോറം Thursday, 14 June 2018

അടിയന്തിര അറിയിപ്പ് 
കനത്ത മഴ കാരണം ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ശേഷം അവധി ആയിരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നിദ്ദേശപ്രകാരം എഇഒ അറിയിക്കുന്നു .മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളെയും സുരക്ഷിതമായി  അധ്യാപകർ തിരികെ  വീടുകളിൽഎത്തിക്കേണ്ടതാണ് . 

Monday, 11 June 2018

നൂൺമീൽ വാർത്തകൾവളരെ ചുരുക്കം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയിൽ ഗുണഭോക്താക്കളായ കുട്ടികളുടെ വിവരം ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ 14 -06 -2018 ന് മുപായി കുട്ടികളുടെ പട്ടിക അനുബന്ധമായി സമർപ്പിക്കേണ്ട ഹെൽത്ത് ഡാറ്റ ,സ്കൂൾ ഡാറ്റ ,ചുമതലയുള്ള അധ്യാപകരുടെ ലിസ്റ്റ് ,ആന്വൽ ഡാറ്റാ എന്നിവ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്