1 Apr 2015

2014-15 വർഷത്തെ യുണിഫോം വിതരണത്തിന്റെ തുക HM  ന്റെ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  തുക പിൻവലിച്ച് കുട്ടികൾക്ക്  യുണിഫോം വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.2013 -14  വർഷത്തെ യുണിഫോം വിതരണത്തിന്റെ തുക HM  ന്റെ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  തുകയുടെ ചെക്ക്  കമ്പനിക്ക് നൽകേണ്ടതാണ് .
School wise allotment
പുകയില വിമുക്ത വിദ്യാലയം - താഴെ കൊടുത്ത പ്രൊഫൊർമ  പൂരിപ്പിച്ച്
2 കോപ്പി 1-4-2015 നുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.


31 Mar 2015           ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുടെ തസ്തികയിൽ നിന്നും, സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നു. ഒരു അധ്യയന വർഷക്കാലം ഉപജില്ലയിലെ അക്കാദമിക, അനക്കാദമിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹകരിച്ച മുഴുവൻ അധ്യാപകർക്കും, ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിനും നന്ദി. വരും കാലങ്ങളിലും ഈ സഹകരണം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കട്ടെ.
                                സ്നേഹപൂർവം............
                                                                      ജോയ് കെ. ജോസഫ്.
Ministry of Human Resource Development directed to complete the data collection through U-DISE. Hence you are instructed to provide complete information in U-DISE format in time.  All Assistant Educational Officers ensure the performance of school heads in this matter.

30 Mar 2015

പുകയില വിമുക്ത വിദ്യാലയം - താഴെ കൊടുത്ത പ്രൊഫൊർമ  പൂരിപ്പിച്ച് 2 കോപ്പി 1-4-2015 നുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.


സ്കൂൾ യുവജനോത്സവങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് , ഫ്ലക്സ് ബോർഡ്  എന്നിവ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണെന്ന്  പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയരക്ടർ അറിയിക്കുന്നു.
ശുചിത്വം സംബന്ധിച്ച് ജില്ല ശുചിത്വ മിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഏപ്രിൽ 7 മുതൽ 17 വരെ  ശുചിത്വ മിഷൻ  വളണ്ടിയർമാർ സ്കൂളുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നു.
സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് എതിരേ നടക്കുന്ന ലൈംഗിക കുറ്റ കൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ നല്കുവാനായി എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും സഹായപ്പെട്ടി (Drop Box) സ്ഥാപിക്കെണ്ടതാണ്.  ഇത് സംബതിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

28 Mar 2015

30-3-2015 ന് നടക്കാനിരുന്ന LSS പരീക്ഷയുടെ കേന്ദ്രീക്രിത മൂല്യ നിർണയ കേമ്പ്  7-4-2015 ചൊവ്വാഴ്ചയിലേക്ക്‌ മാറ്റിയതായി പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ അറിയിക്കുന്നു. 30-3-2015 ന്  ഡ്യൂട്ടി നല്കിയിട്ടുള്ള അദ്ധ്യാപകരെ 7-4-2015 ന് ഇരിക്കൂർ  കമാലിയ മദ്രസ്സ യു.പി.സ്കൂളിൽ ഹാജരാകുവാൻ പ്രധാനദ്ധ്യാപകർ  നിർദേശം നൽകേണ്ടതാണ്.

വളരെ അടിയന്തിരം
ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി 2014-15
  ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സ്കൂളുകളിൽ പാചകോപകരണങ്ങളും സ്റ്റേഷണറി സാധനങ്ങളും വാങ്ങിക്കുന്നതിന് എം.എം.ഇ ഫണ്ടിൽനിന്നും തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. vayathur up സ്കൂളിന്‌ 1100 രൂപയും  ബാക്കിയെല്ലാ സ്കൂളുകൾക്ക് 800 രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് . പ്രസ്തുത തുക പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ 23-3-2015ലെ എൻ.എം1/14740/2015/ഡി.പി.ഐ നമ്പർ സർക്കുലറിലെ നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് ചിലവഴിക്കേണ്ടതും ,വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളുടെ ചിലവു പട്ടിക ,ബില്ലുകൾ/വൗച്ചറുകൾ എന്നിവ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്. ധനവിനിയോഗപത്രം രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
  സർക്കുലറിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

26 Mar 2015

വളരെ അടിയന്തിരം 
 
സ്‌കൂളുകൾ ഫുഡ്‌ സേഫ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് നിരന്തരം നിർദേശിച്ചിട്ടും ഇതുവരെയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാത്ത സ്കൂളുകൾ നാളെ(27.3.2015 ) 4 മണിക്ക് മുമ്പായി കാരണസഹിതം റിപ്പോർട്ട്‌ ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് . രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്കൂളുകൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ് എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .

                 സ്ക്കൂൾ ലെവൽ ഹെൽത്ത് ഡാറ്റാ 
     സ്ക്കൂൾ ലെവൽ ഹെൽത്ത് ഡാറ്റാക്വാർട്ടർ 4 (ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെ) 31.03.2015 നുള്ളിൽ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസഓഫീസിൽസമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.പ്രൊഫോർമയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 1 മുതൽ 5 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികളെ എൽ.പി വിഭാഗത്തിലും 6 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികളെ യു.പി വിഭാഗത്തിലും ഉൾപെടുത്തേണ്ടതാണ്. സമയപരിധി കർശനമായും പാലിക്കേണ്ടതാണ് .

25 Mar 2015

SUKANYA SAMRIDHI- SAVINGS SCHEME FOR GIRLS
ശുചിത്വ കേരളം Attention Headmasters/Teachers/AEOs : Leaving Head Quarters without permission.


മുന്നേറ്റം 2015 അന്തിമ വിലയിരുത്തൽ ഫലം 25-03-2015 നു   മണിക്കുള്ളിൽ   ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.
2014-15 വർഷത്തെ യുണിഫോം വിതരണത്തിന്റെ തുക HM  ന്റെ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  തുക പിൻ വലിച്ച് കുട്ടികൾക്ക്  യുണിഫോം വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.2013 -14  വർഷത്തെ യുണിഫോം വിതരണത്തിന്റെ തുക HM  ന്റെ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  തുകയുടെ ചെക്ക്  കമ്പനിക്ക് നൽകേണ്ടതാണ് .
School wise allotment

20 Mar 2015

Very Urgent:-

22-01-2015 ലെ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുത്ത ജീവനക്കരുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ 25-03-2015 നു മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.  പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശൂന്യ റിപ്പോർട്ട്  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.