.

ഉപജില്ലയിലെ ഹൈസ്കൂൾ, പ്രൈമറി പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ട്രെയിനിംഗ് 30.12.2014 നു 10 മണിക്ക്പഴയങ്ങാടി BRC യിൽ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ വിധ്യാലയത്തിലേയും വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി ചെയർമാന്മരുടെയും യോഗം 30.12.2014 നു ഉച്ചക്കു 2 മണിക്ക് പഴയങ്ങാടി BRC യിൽ വച്ച് ചേരുന്നതാണ്.

19 Dec 2014

2014-15 വർഷത്തെ പ്രി മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹരായ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ www.scholarship.itschool.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  കുട്ടികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്‌ വിവരങ്ങൾ 31-12-2014 നുള്ളിൽ കൃത്യമായി നൽകേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ചുവടെ കൊടുത്ത സർക്കുലർ കാണുക.Circular

18 Dec 2014

സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളുകളിൽനിന്നു 2014-15 വർഷത്തെ സംസ്കൃത സ്കോളർഷിപ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ 29-12-2014 നുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. (5,6,7 ക്ലാസുകളിൽ നിന്ന് 2 കുട്ടികൾ  വീതം)

ഉപജില്ലയിലെ ഹൈസ്കൂൾ, പ്രൈമറി പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ഒരു ദിവസത്തെ ട്രെയിനിംഗ് 30.12.2014 നു  10  മണിക്ക്പഴയങ്ങാടി BRC യിൽ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

എല്ലാ  വിധ്യാലയത്തിലേയും വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി ചെയർമാന്മരുടെയും യോഗം 30.12.2014 നു ഉച്ചക്കു  2 മണിക്ക് 

പഴയങ്ങാടി BRC യിൽ വച്ച് ചേരുന്നതാണ്.

15 Dec 2014

17-12-2014 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് മുകുളം മീറ്റിംഗ് പഴയങ്ങാടി BRC യിൽ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.  എല്ലാ ഹൈസ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരും, SRG  Convener മാരും PTA President മാരും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

9 Dec 2014

സ്കൂളുകളിൽ കിച്ചണ്‍ കം സ്റ്റോർ  നിർമിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ തുകക്കുള്ള പ്രൊപോസൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് .Plinth Area അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയതായിട്ട് കിച്ചണ്‍ -കം -സ്റ്റോർ ആവശ്യമുള്ള സ്കൂളുകൾ proforma പൂരിപ്പിച്ച്  11.12.2014 നു 5 മണിക്ക് മുന്നേ ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വൈകിതരുന്ന അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

for proforma click here

ഏല്ലാ സ്കൂളുകളും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാപ്രകാരമുള്ള registration 15.12.2014 നുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കി പ്രസ്തുത വിവരം രേഖാമൂലം 16.12.2014 നു ഈ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .ഇതിൽ വീഴ്ച്ച വരുത്തുന്ന സ്കൂളുകളുടെ വിവരം  മേൽ ഓഫീസിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും .

10-12 -2014 ന് ബുധനാഴ്ച  രാവിലെ 10 മണിക്ക്   പ്രൈമറി,ഹൈസ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  യോഗം  BRC  പഴയങ്ങാടിയിൽ  ചേരുന്നതാണ്. എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും  നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

8 Dec 2014

മനുഷ്യാവകാശ  ദിനമായ ഡിസംബർ  10 ന്   11 മണിക്ക് സ്കൂളുകളിൽ ചെയ്യേണ്ട പ്രതിജ്ഞ 

5 Dec 2014

തലശ്ശേരിയില്‍ നടന്ന കണ്ണുര്‍ റവന്യൂ ജില്ലാ കേരള സ്ക്കൂള്‍ കലോത്സവം രചനാ മത്സരങ്ങളുടേയും ബാന്‍റ് മേളത്തിന്‍റേയും ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
വിശദ വിവരങ്ങള്‍ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടറുടെ ബ്ലോഗ് സന്ദര്‍ശിക്കുക

2 Dec 2014

ദേശീയ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം 2013 പ്രകാരം സംസസ്ഥാനത്തെ  റേഷൻ കാർഡുകൾ പുതുക്കി നല്കാൻ സർക്കാർ  തീരുമാനിച്ചിട്ടുന്ദ്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനു സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നല്കേണ്ടതാണ്.  ഇത് സംബതിച്ച  ജോലികൾക്ക് civil  supplies വകുപ്പിന് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ സ്കൂൾ അധികൃതർ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

ദേശീയ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം 2013 പ്രകാരം സംസസ്ഥാനത്തെ  റേഷൻ കാർഡുകൾ പുതുക്കി നല്കാൻ സർക്കാർ  തീരുമാനിച്ചിട്ടുന്ദ്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനു സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നല്കേണ്ടതാണ്.  ഇത് സംബതിച്ച  ജോലികൾക്ക് civil  supplies വകുപ്പിന് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ സ്കൂൾ അധികൃതർ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

ദേശീയ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം 2013 പ്രകാരം സംസസ്ഥാനത്തെ  റേഷൻ കാർഡുകൾ പുതുക്കി നല്കാൻ സർക്കാർ  തീരുമാനിച്ചിട്ടുന്ദ്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനു സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നല്കേണ്ടതാണ്.  ഇത് സംബതിച്ച  ജോലികൾക്ക് civil  supplies വകുപ്പിന് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ സ്കൂൾ അധികൃതർ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

ദേശീയ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം 2013 പ്രകാരം സംസസ്ഥാനത്തെ  റേഷൻ കാർഡുകൾ പുതുക്കി നല്കാൻ സർക്കാർ  തീരുമാനിച്ചിട്ടുന്ദ്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനു സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നല്കേണ്ടതാണ്.  ഇത് സംബതിച്ച  ജോലികൾക്ക് civil  supplies വകുപ്പിന് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ സ്കൂൾ അധികൃതർ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

4-12-2014 മുതൽ തലശ്ശേരിയിൽ നടക്കുന്ന ജില്ല കലോത്സവ രചനാ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അര്ഹത നേടിയ വിധ്യാർഥികൾ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ്  dounload  ചെയ്ത് ഫോട്ടോ പതിച്ച് പ്രധാനാധ്യാപകൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി വേണം മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത്.

1 Dec 2014

Here is the ID card for Kannur Revenue District Kalothsavam - 2014-15.  Filled,  photo affixed& Duly attested ID Card by the Headmaster should be submitted on the Day of Competiton. ID CARD

05-12 -2014 ന്  വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് അക്കാദമിക്   കൌണ്‍സിൽ  എക്സിക്യുട്ടിവ് യോഗവും 11 മണിക്ക്  പ്രൈമറി,ഹൈസ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  യോഗവും BRC  പഴയങ്ങാടിയിൽ  ചേരുന്നതാണ്. എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും  നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.