.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Tuesday, 10 January 2017

"സ്കൂൾ വിക്കി " നടപ്പിലാക്കുന്നത് സമ്പന്ധിച്  LP /UP അധ്യാപകർക്കുവേണ്ടി  ഇരിക്കൂർ  GHSS -ൽ വച്ച്  11 .01 .2017 ന് രാവിലെ 10  മണിക്ക് ഒരു പരിശീലന പരിപാടി നടത്തുന്നു .ഓരോ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും ഒരു അധ്യാപകനെ പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ് പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകരും 
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രൊഫോർമ പൂരിപ്പിച്ചു  കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്