.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Tuesday, 10 January 2017

2016-17 വർഷത്തിലെ യൂണിഫോം വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ ധനവിനിയോഗപത്രം താഴെ കൊടുത്ത പ്രൊഫോർമയിൽ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.