.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Saturday, 7 January 2017

2016-17  വര്ഷത്തെ സംസ്‌കൃത സ്കോളര്ഷിപ്പിനു പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് 09 .01 .2017  നു തിങ്കളാഴിച്ച  വൈകുംന്നേരം 5 മണിക്ക്  മുന്പായി  ഓഫീസിൽ  എത്തിക്കേണ്ടതാണ് 
                                                                  എഇഒ ഇരിക്കൂർ