.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Saturday, 7 January 2017

2016-17  വര്ഷത്തെ സംസ്‌കൃത സ്കോളര്ഷിപ്പിനു പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് 09 .01 .2017  നു തിങ്കളാഴിച്ച  വൈകുംന്നേരം 5 മണിക്ക്  മുന്പായി  ഓഫീസിൽ  എത്തിക്കേണ്ടതാണ് 
                                                                  എഇഒ ഇരിക്കൂർ