.

സ്‌കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വിദ്യാർത്ഥികളെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്കൂൾ/പബ്ലിക് കാരിയറുകൾ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി 2017 മെയ് 31 നു മുൻപായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ടതാണ്

Saturday, 7 January 2017

2016-17  വര്ഷത്തെ സംസ്‌കൃത സ്കോളര്ഷിപ്പിനു പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് 09 .01 .2017  നു തിങ്കളാഴിച്ച  വൈകുംന്നേരം 5 മണിക്ക്  മുന്പായി  ഓഫീസിൽ  എത്തിക്കേണ്ടതാണ് 
                                                                  എഇഒ ഇരിക്കൂർ