.

ഗവ.എൽ .പി ,യു .പി ,എയ്ഡഡ് പ്രൈമറി ശീർഷകങ്ങളിലെ ടൂർ റ്റി എ ഫണ്ടു പിൻവലിച്ചു ബാക്കി തുകയുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് 1 മണിക്ക് മുന്നേ  (27 .03 .2017)   സറണ്ടർ ചെയ്ത് പ്രസ്തുത വിവരം ഇമെയിൽ മുഖേനയോ നേരിട്ടോ ഈ ഓഫിസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .തുക സറണ്ടർ  ചെയ്യാത്ത പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ വിവരം ഇന്ന് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

Saturday, 7 January 2017

2016-17  വര്ഷത്തെ സംസ്‌കൃത സ്കോളര്ഷിപ്പിനു പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് 09 .01 .2017  നു തിങ്കളാഴിച്ച  വൈകുംന്നേരം 5 മണിക്ക്  മുന്പായി  ഓഫീസിൽ  എത്തിക്കേണ്ടതാണ് 
                                                                  എഇഒ ഇരിക്കൂർ