.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Wednesday, 11 January 2017

കണ്ണൂരിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന കേരളാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൻറ്റെ  ഭാഗമായി പ്രവർത്തി പരിചയ സബ്ജില്ലാ  സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗം 12 .01 .2017  ന് 3  മണിക്ക് കണ്ണൂർ ഗവണ്മെന്റ്  ടി .ടി ഐ  -യിൽ  (മെൻ ) ഹാളിൽ വച്ച് നടക്കുന്നു .പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ എല്ലാ സബ്ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മാരും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്