.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Wednesday, 11 January 2017

കണ്ണൂരിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന കേരളാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൻറ്റെ  ഭാഗമായി പ്രവർത്തി പരിചയ സബ്ജില്ലാ  സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗം 12 .01 .2017  ന് 3  മണിക്ക് കണ്ണൂർ ഗവണ്മെന്റ്  ടി .ടി ഐ  -യിൽ  (മെൻ ) ഹാളിൽ വച്ച് നടക്കുന്നു .പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ എല്ലാ സബ്ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മാരും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്