.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Wednesday, 11 January 2017

കണ്ണൂരിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന കേരളാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൻറ്റെ  ഭാഗമായി പ്രവർത്തി പരിചയ സബ്ജില്ലാ  സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗം 12 .01 .2017  ന് 3  മണിക്ക് കണ്ണൂർ ഗവണ്മെന്റ്  ടി .ടി ഐ  -യിൽ  (മെൻ ) ഹാളിൽ വച്ച് നടക്കുന്നു .പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ എല്ലാ സബ്ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മാരും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്