.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Wednesday, 11 January 2017

കണ്ണൂരിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന കേരളാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൻറ്റെ  ഭാഗമായി പ്രവർത്തി പരിചയ സബ്ജില്ലാ  സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗം 12 .01 .2017  ന് 3  മണിക്ക് കണ്ണൂർ ഗവണ്മെന്റ്  ടി .ടി ഐ  -യിൽ  (മെൻ ) ഹാളിൽ വച്ച് നടക്കുന്നു .പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ എല്ലാ സബ്ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മാരും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്