.

അറിയിപ്പ് ഓണം സ്പെഷ്യല് റൈസ് N M P 1, EXPENDITURE, AQUITTANCE എന്നിവ സമർപ്പിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്കൂളുകൾ 22 -09 -2017 ന് 5 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .

Tuesday, 10 January 2017

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാലയങ്ങളിലും 100 വാര  ചുറ്റളവിൽ പുകയില ഉത്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ പാടില്ല  എന്ന ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുകയും കുട്ടികൾക്കിടയിലെ  പുകയില ഉപയോഗം തടയുന്നതിനായി സ്കൂൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും  ചെയ്യേണ്ടതാണ്  എന്ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ അറിയിക്കുന്നു .ഈ  കാര്യങ്ങൾ 8547562894   എന്ന മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചറിയിക്കേണ്ടതാണ് .