.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Thursday, 5 January 2017

ധനവിനിയോഗപത്രം 


സൗജന്യ സ്കൂൾ യൂണിഫോം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് അനുവദിച്ച  ഒന്നാം ഘട്ട ഫണ്ട്  വിനിയോഗിച്ചതിന്റെ  ധനവിനിയോഗപത്രം  ഇന്ന് തന്നെ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് 

                                                                                          എഇഒ  ഇരിക്കൂർ 
ഇരിക്കൂർ
05.01 .2017