.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Thursday, 5 January 2017

ധനവിനിയോഗപത്രം 


സൗജന്യ സ്കൂൾ യൂണിഫോം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് അനുവദിച്ച  ഒന്നാം ഘട്ട ഫണ്ട്  വിനിയോഗിച്ചതിന്റെ  ധനവിനിയോഗപത്രം  ഇന്ന് തന്നെ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് 

                                                                                          എഇഒ  ഇരിക്കൂർ 
ഇരിക്കൂർ
05.01 .2017