.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Thursday, 5 January 2017

ധനവിനിയോഗപത്രം 


സൗജന്യ സ്കൂൾ യൂണിഫോം  വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി അനുവദിച്ച ഒന്നാം ഘട്ട ഫണ്ട്  വിനിയോഗിച്ചത് സംബന്ധിച്ച  ധനവിനിയോഗപത്രം ഇന്നു തന്നെ  ഓഫിസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ;

                                                                                            എഇഒ  ഇരിക്കൂർ 
ഇരിക്കൂർ 
05 .01 .2017