.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Thursday, 5 January 2017

ധനവിനിയോഗപത്രം 


സൗജന്യ സ്കൂൾ യൂണിഫോം  വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി അനുവദിച്ച ഒന്നാം ഘട്ട ഫണ്ട്  വിനിയോഗിച്ചത് സംബന്ധിച്ച  ധനവിനിയോഗപത്രം ഇന്നു തന്നെ  ഓഫിസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ;

                                                                                            എഇഒ  ഇരിക്കൂർ 
ഇരിക്കൂർ 
05 .01 .2017