.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Thursday, 5 January 2017

ധനവിനിയോഗപത്രം 


സൗജന്യ സ്കൂൾ യൂണിഫോം  വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി അനുവദിച്ച ഒന്നാം ഘട്ട ഫണ്ട്  വിനിയോഗിച്ചത് സംബന്ധിച്ച  ധനവിനിയോഗപത്രം ഇന്നു തന്നെ  ഓഫിസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ;

                                                                                            എഇഒ  ഇരിക്കൂർ 
ഇരിക്കൂർ 
05 .01 .2017