.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Thursday, 5 January 2017

ധനവിനിയോഗപത്രം 


സൗജന്യ സ്കൂൾ യൂണിഫോം  വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി അനുവദിച്ച ഒന്നാം ഘട്ട ഫണ്ട്  വിനിയോഗിച്ചത് സംബന്ധിച്ച  ധനവിനിയോഗപത്രം ഇന്നു തന്നെ  ഓഫിസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ;

                                                                                            എഇഒ  ഇരിക്കൂർ 
ഇരിക്കൂർ 
05 .01 .2017