.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Wednesday, 7 December 2016

GHSS  ശ്രീകണ്ടാപുരത്തു വച്ച്   നടക്കുന്ന  IT   അധ്യാപക പരിശീലനം  മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ BRC  യുടെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച് പരിശീലനത്തിൽ  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് എഇഒ  അറിയിക്കുന്നു