.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Wednesday, 7 December 2016

GHSS  ശ്രീകണ്ടാപുരത്തു വച്ച്   നടക്കുന്ന  IT   അധ്യാപക പരിശീലനം  മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ BRC  യുടെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച് പരിശീലനത്തിൽ  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് എഇഒ  അറിയിക്കുന്നു