.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Friday, 23 December 2016

വളരെ അടിയന്തിരം 
പാഠ പുസ്തക വിതരണം 2017 -18  ഇന്റന്റ് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്