.

അറിയിപ്പ് ഓണം സ്പെഷ്യല് റൈസ് N M P 1, EXPENDITURE, AQUITTANCE എന്നിവ സമർപ്പിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്കൂളുകൾ 22 -09 -2017 ന് 5 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .

Friday, 23 December 2016

വളരെ അടിയന്തിരം 
പാഠ പുസ്തക വിതരണം 2017 -18  ഇന്റന്റ് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്