.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Wednesday, 14 December 2016

പ്രൊബേഷൻ  ഡിക്ലയർ  ചെയാനാവിശ്യമായ പരിശീലനം ലഭിക്കേണ്ട goverment  സ്‌കൂൾ  പ്രൈമറി അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക്  1 മണിക് മുൻപായി ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്