.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Wednesday, 14 December 2016

പ്രൊബേഷൻ  ഡിക്ലയർ  ചെയാനാവിശ്യമായ പരിശീലനം ലഭിക്കേണ്ട goverment  സ്‌കൂൾ  പ്രൈമറി അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക്  1 മണിക് മുൻപായി ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്