.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Friday, 23 December 2016

  VERY URGENT 

E-Sampark software സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി ഇതോടൊപ്പം കൊടുത്തിട്ടുള്ള Proforma  പൂരിപ്പിച്ച് വിവരങ്ങൾ 23 -12 -2016 12 മണിക്ക് മുൻപായി  ഓഫീസിൽ  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്  അധ്യാ പകരുടെ/അനധ്യാപകരു വിവരങ്ങൾ ആധാർ നമ്പർ ഫോൺ നമ്പർ സഹിതം   സമർപ്പിക്കണം