.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Friday, 23 December 2016

  VERY URGENT 

E-Sampark software സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി ഇതോടൊപ്പം കൊടുത്തിട്ടുള്ള Proforma  പൂരിപ്പിച്ച് വിവരങ്ങൾ 23 -12 -2016 12 മണിക്ക് മുൻപായി  ഓഫീസിൽ  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്  അധ്യാ പകരുടെ/അനധ്യാപകരു വിവരങ്ങൾ ആധാർ നമ്പർ ഫോൺ നമ്പർ സഹിതം   സമർപ്പിക്കണം