.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Saturday, 3 December 2016

സബ്ജില്ലാ കലോത്സവ അപ്പീൽ ഇന്ന് 12  മണിക്ക് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ  ഓഫീസ്  തളിപ്പറമ്പിൽ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്