.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Saturday, 3 December 2016

സബ്ജില്ലാ കലോത്സവ അപ്പീൽ ഇന്ന് 12  മണിക്ക് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ  ഓഫീസ്  തളിപ്പറമ്പിൽ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്