.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Thursday, 15 December 2016

ഇരിക്കൂർ  സബ്ജില്ലാതല കലോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രോഫികളും സർട്ടിഫിക്കറ്റകളും  GHSS  Sreekandapuram- ത്തു വച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്