.

അറിയിപ്പ് ഓണം സ്പെഷ്യല് റൈസ് N M P 1, EXPENDITURE, AQUITTANCE എന്നിവ സമർപ്പിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്കൂളുകൾ 22 -09 -2017 ന് 5 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .

Thursday, 15 December 2016

ഇരിക്കൂർ  സബ്ജില്ലാതല കലോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രോഫികളും സർട്ടിഫിക്കറ്റകളും  GHSS  Sreekandapuram- ത്തു വച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്