.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Saturday, 3 December 2016

2016-17 അധ്യയന വർഷത്തെ എയിഡഡ് സ്‌കൂളുകളുടെ യൂനിഫോം തുക പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.  തുക പിൻവലിച്ച് യൂണിഫോം വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.