.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Thursday, 22 December 2016

വളരെ അടിയന്തിരം 

 ഹരിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2016  ഡിസംബർ 1  മുതൽ 8 വരെ ജില്ലയിലെ എല്ലാ ഗവ /എയ്‌ഡഡ്‌ ,അംഗീകരിത്ത വിദ്യാലയങ്ങളിലും  പ്ലാസ്റ്റിക്  നിർമാർജനം  നടത്തണമെന്ന്  നിര്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി . ഇതിന്റെ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് 22 -12 -2016  നു 5  മണിക്ക് മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് . വിവരശേഖരണ പത്രികായ്ക്കായി ഇവിടെ  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .