.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Tuesday, 20 December 2016

 നവോദയ ഹാൾ ടിക്കറ്റ്  

 2017 -ജനുവരി  8  നു നടക്കുന്ന നവോദയ പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ്     17 -12

-2016  മുതൽ ഇരിക്കൂർ  ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ നിന്നും വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് .