.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Tuesday, 20 December 2016

 നവോദയ ഹാൾ ടിക്കറ്റ്  

 2017 -ജനുവരി  8  നു നടക്കുന്ന നവോദയ പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ്     17 -12

-2016  മുതൽ ഇരിക്കൂർ  ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ നിന്നും വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് .