.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Thursday, 17 November 2016

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ NuMATS പരീക്ഷ 19 .11 .2016 നു രാവിലെ 10 മണിക്ക്  BRC  പഴയങ്ങാടിയിൽ  വച്ച് നടക്കുന്നതാണ് ...