.

സ്‌കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വിദ്യാർത്ഥികളെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്കൂൾ/പബ്ലിക് കാരിയറുകൾ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി 2017 മെയ് 31 നു മുൻപായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ടതാണ്

Thursday, 17 November 2016

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ NuMATS പരീക്ഷ 19 .11 .2016 നു രാവിലെ 10 മണിക്ക്  BRC  പഴയങ്ങാടിയിൽ  വച്ച് നടക്കുന്നതാണ് ...