.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Thursday, 17 November 2016

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ NuMATS പരീക്ഷ 19 .11 .2016 നു രാവിലെ 10 മണിക്ക്  BRC  പഴയങ്ങാടിയിൽ  വച്ച് നടക്കുന്നതാണ് ...