.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Wednesday, 16 November 2016

  സബ്ജില്ലാതല  സോഷ്യൽ സയൻസ് ടാലെന്റ്റ് സെർച്ച് എക്സാം GHSS Nedumgome  -ൽ   വച്ച്  21 .11 .2016  നു 10 .30  മുതൽ 12 .30  വരെ നടക്കുന്നു