.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Wednesday, 16 November 2016

  സബ്ജില്ലാതല  സോഷ്യൽ സയൻസ് ടാലെന്റ്റ് സെർച്ച് എക്സാം GHSS Nedumgome  -ൽ   വച്ച്  21 .11 .2016  നു 10 .30  മുതൽ 12 .30  വരെ നടക്കുന്നു