.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Tuesday, 22 November 2016

ദുരന്ത നിവാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊഫോര്മ രണ്ടു ദിവസിത്തിനകം എ.ഇ.ഒ   ആഫിസില്  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

എഇഒ