.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Tuesday, 22 November 2016

ദുരന്ത നിവാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊഫോര്മ രണ്ടു ദിവസിത്തിനകം എ.ഇ.ഒ   ആഫിസില്  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

എഇഒ