.

അറിയിപ്പ് ഓണം സ്പെഷ്യല് റൈസ് N M P 1, EXPENDITURE, AQUITTANCE എന്നിവ സമർപ്പിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്കൂളുകൾ 22 -09 -2017 ന് 5 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .

Tuesday, 22 November 2016

ദുരന്ത നിവാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊഫോര്മ രണ്ടു ദിവസിത്തിനകം എ.ഇ.ഒ   ആഫിസില്  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

എഇഒ