.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Thursday, 24 November 2016

സീമാറ്റ്  കേരള പരിശീലന പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  വിവരങ്ങൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരെ  അറിയിക്കുന്നു .
ബന്ധപ്പെട്ട  പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ   പരിശീലന പരിപാടിയിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് . ലിസ്റ്റിന് ബ്ലോഗ്  സന്ദർശിക്കുക

എ.ഇ.ഒ