.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Thursday, 24 November 2016

സീമാറ്റ്  കേരള പരിശീലന പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  വിവരങ്ങൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരെ  അറിയിക്കുന്നു .
ബന്ധപ്പെട്ട  പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ   പരിശീലന പരിപാടിയിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് . ലിസ്റ്റിന് ബ്ലോഗ്  സന്ദർശിക്കുക

എ.ഇ.ഒ