.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Thursday, 24 November 2016

സീമാറ്റ്  കേരള പരിശീലന പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  വിവരങ്ങൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരെ  അറിയിക്കുന്നു .
ബന്ധപ്പെട്ട  പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ   പരിശീലന പരിപാടിയിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് . ലിസ്റ്റിന് ബ്ലോഗ്  സന്ദർശിക്കുക

എ.ഇ.ഒ