.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Friday, 25 November 2016

മട്ടന്നൂർ എം ൽ എ യുടെ പാലും മുട്ടയും പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  നടപടി ഉത്തരവ് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാധ്യാപകർ തുടർ നടപടി    സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

എഇഒ