.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Friday, 25 November 2016

മട്ടന്നൂർ എം ൽ എ യുടെ പാലും മുട്ടയും പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  നടപടി ഉത്തരവ് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാധ്യാപകർ തുടർ നടപടി    സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

എഇഒ