.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Friday, 25 November 2016

മട്ടന്നൂർ എം ൽ എ യുടെ പാലും മുട്ടയും പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  നടപടി ഉത്തരവ് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാധ്യാപകർ തുടർ നടപടി    സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

എഇഒ