.

അറിയിപ്പ് ഓണം സ്പെഷ്യല് റൈസ് N M P 1, EXPENDITURE, AQUITTANCE എന്നിവ സമർപ്പിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്കൂളുകൾ 22 -09 -2017 ന് 5 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .

Wednesday, 16 November 2016

ഇരിക്കൂർ  സബ്ജില്ലാ കലോത്സവം  പ്രസംഗമത്സര  വിഷയം  "വറ്റുന്ന നീരുറവകൾ "