.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Wednesday, 16 November 2016

ഇരിക്കൂർ  സബ്ജില്ലാ കലോത്സവം  പ്രസംഗമത്സര  വിഷയം  "വറ്റുന്ന നീരുറവകൾ "