.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Tuesday, 1 November 2016

ഇരിക്കൂർ  ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കായികമേള  സെൻറ് ജോർജ് ഹൈസ്കൂൾ  ചെമ്പന്തൊട്ടിയിൽ  വച്ച് നവംബർ 12 ,14 ,15  തിയതികളിൽ  നടക്കുന്നു ഓൺലൈൻ എൻട്രി കൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാനദിവസം 2016  നവംബർ 8 -തിയതി  5  മണി