.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Tuesday, 1 November 2016

ഇരിക്കൂർ  ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കായികമേള  സെൻറ് ജോർജ് ഹൈസ്കൂൾ  ചെമ്പന്തൊട്ടിയിൽ  വച്ച് നവംബർ 12 ,14 ,15  തിയതികളിൽ  നടക്കുന്നു ഓൺലൈൻ എൻട്രി കൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാനദിവസം 2016  നവംബർ 8 -തിയതി  5  മണി