.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Saturday, 5 November 2016

2017 ജൂണിനുള്ളിൽ വിരമിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങളും, സേവന പുസ്തകവുംഓഫിസിൽ സമർപ്പിക്കാത്തവർ 08 -11 -2016 നുള്ളിൽ ഓഫിസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.സേവന പുസ്തകം എയിഡഡ് സ്‌കൂളുകൾ മാത്രം നൽകിയാൽ മതി.