.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Saturday, 5 November 2016

2017 ജൂണിനുള്ളിൽ വിരമിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങളും, സേവന പുസ്തകവുംഓഫിസിൽ സമർപ്പിക്കാത്തവർ 08 -11 -2016 നുള്ളിൽ ഓഫിസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.സേവന പുസ്തകം എയിഡഡ് സ്‌കൂളുകൾ മാത്രം നൽകിയാൽ മതി.