.

അറിയിപ്പ് ഓണം സ്പെഷ്യല് റൈസ് N M P 1, EXPENDITURE, AQUITTANCE എന്നിവ സമർപ്പിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്കൂളുകൾ 22 -09 -2017 ന് 5 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .

Thursday, 24 November 2016

വളരെ അടിയന്തിരം 
യൂണിഫോം വിതരണം 2016 -17  
എയിഡഡ് സ്‌കൂളിലെ 1 മുതൽ  8 വരെ ക്ലാസുകളിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും  സർക്കാർ സ്‌കൂളിലെ 1 മുതൽ  8 വരെ ക്ലാസുകളിലെ APL വിഭാഗം ആൺകുട്ടികൾക്കും 1  ജോഡി യൂണിഫോമിന് തയ്യൽ കൂലി ഉൾപ്പെടെ200 രുപ നിരക്കിൽ രണ്ട്  ജോഡി യൂണിഫോമിന് 400 രുപ  വീതം സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.  ആയതിനാൽ എല്ലാ Aided/Govt. LP/UP/HS പ്രധാനാധ്യാപകരും താഴെ പറയുന്ന പ്രഫോർമ പൂരിപ്പിച്ച് 2 കോപ്പി വീതം 26-11-2016 ന് 5 മണിക്കുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


School Code:

School Name:
School Bank account No:
Bank Name and Branch:
IFSC Code:

Class
Boys
Girls
Total number of students
(APL Boys only  in the case of Govt. schools)
Amount
I
II
III
IV
V
VI
VII
VII