.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Tuesday, 18 October 2016

  • വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യാവേദി  അറിയിപ്പ് 
ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ വിദ്യാരംഗം സ്കൂൾ തല കോർഡിനേറ്റർ മാരുടെയും ,PEC  കൺവീനർ മാരുടെയും ഒരു ശില്പശാല 21 .10 .2016 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10  മണിക്ക്  BRC യിൽ  ചേരുന്നു ബന്ധപ്പെട്ടവർ കൃത്യമായി ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നു എഇഒ  അറിയിക്കുന്നു