.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Wednesday, 5 October 2016

 വളരെ  അടിയന്തിരം 
ഇരിക്കൂർ   ഉപജില്ലയിലെ  സ്കൂളുകളിലെ  മുഴുവൻ   വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും   UID സമ്പൂർണ്ണയിൽ നിന്നും ക്ലാസ് വൈസ് തിരിച്ചുള്ള printout   13  -10 -2016 ന്  മുൻമ്പ് ഈ  ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്