.

അറിയിപ്പ് ഓണം സ്പെഷ്യല് റൈസ് N M P 1, EXPENDITURE, AQUITTANCE എന്നിവ സമർപ്പിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്കൂളുകൾ 22 -09 -2017 ന് 5 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .

Wednesday, 5 October 2016

 വളരെ  അടിയന്തിരം 
ഇരിക്കൂർ   ഉപജില്ലയിലെ  സ്കൂളുകളിലെ  മുഴുവൻ   വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും   UID സമ്പൂർണ്ണയിൽ നിന്നും ക്ലാസ് വൈസ് തിരിച്ചുള്ള printout   13  -10 -2016 ന്  മുൻമ്പ് ഈ  ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്