.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Wednesday, 5 October 2016

 വളരെ  അടിയന്തിരം 
ഇരിക്കൂർ   ഉപജില്ലയിലെ  സ്കൂളുകളിലെ  മുഴുവൻ   വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും   UID സമ്പൂർണ്ണയിൽ നിന്നും ക്ലാസ് വൈസ് തിരിച്ചുള്ള printout   13  -10 -2016 ന്  മുൻമ്പ് ഈ  ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്