.

സ്‌കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വിദ്യാർത്ഥികളെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്കൂൾ/പബ്ലിക് കാരിയറുകൾ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി 2017 മെയ് 31 നു മുൻപായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ടതാണ്

Monday, 3 October 2016

ഒന്നാം  പാദവാർഷിക  പരീക്ഷയുടെ  മൂല്യനിർണയം  വിലയിരുത്തുന്നതിനായി  4 ,7 ,8  ക്ലാസ്സുകളിലെ  കുട്ടികളുടെ  വിഷയം തിരിച്ചുള്ള  ഗ്രേഡ്  ചേർത്ത ഫോർമാറ്റ്  05 -10 -2016  വൈകുന്നേരം 5  മണിക്ക് മുമ്പായി ബി  ആർ സി യിൽ  എത്തിക്കേണ്ടതാണ്