.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Monday, 3 October 2016

ഒന്നാം  പാദവാർഷിക  പരീക്ഷയുടെ  മൂല്യനിർണയം  വിലയിരുത്തുന്നതിനായി  4 ,7 ,8  ക്ലാസ്സുകളിലെ  കുട്ടികളുടെ  വിഷയം തിരിച്ചുള്ള  ഗ്രേഡ്  ചേർത്ത ഫോർമാറ്റ്  05 -10 -2016  വൈകുന്നേരം 5  മണിക്ക് മുമ്പായി ബി  ആർ സി യിൽ  എത്തിക്കേണ്ടതാണ്