.

ഗവ.എൽ .പി ,യു .പി ,എയ്ഡഡ് പ്രൈമറി ശീർഷകങ്ങളിലെ ടൂർ റ്റി എ ഫണ്ടു പിൻവലിച്ചു ബാക്കി തുകയുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് 1 മണിക്ക് മുന്നേ  (27 .03 .2017)   സറണ്ടർ ചെയ്ത് പ്രസ്തുത വിവരം ഇമെയിൽ മുഖേനയോ നേരിട്ടോ ഈ ഓഫിസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .തുക സറണ്ടർ  ചെയ്യാത്ത പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ വിവരം ഇന്ന് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

Monday, 3 October 2016

ഒന്നാം  പാദവാർഷിക  പരീക്ഷയുടെ  മൂല്യനിർണയം  വിലയിരുത്തുന്നതിനായി  4 ,7 ,8  ക്ലാസ്സുകളിലെ  കുട്ടികളുടെ  വിഷയം തിരിച്ചുള്ള  ഗ്രേഡ്  ചേർത്ത ഫോർമാറ്റ്  05 -10 -2016  വൈകുന്നേരം 5  മണിക്ക് മുമ്പായി ബി  ആർ സി യിൽ  എത്തിക്കേണ്ടതാണ്