.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Monday, 3 October 2016

ഒന്നാം  പാദവാർഷിക  പരീക്ഷയുടെ  മൂല്യനിർണയം  വിലയിരുത്തുന്നതിനായി  4 ,7 ,8  ക്ലാസ്സുകളിലെ  കുട്ടികളുടെ  വിഷയം തിരിച്ചുള്ള  ഗ്രേഡ്  ചേർത്ത ഫോർമാറ്റ്  05 -10 -2016  വൈകുന്നേരം 5  മണിക്ക് മുമ്പായി ബി  ആർ സി യിൽ  എത്തിക്കേണ്ടതാണ്