.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Thursday, 27 October 2016

വളരെ അടിയന്തിരം
ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ രണ്ടാം വാല്യം പാഠ  പുസ്തക വിതരണം പൂർത്തിയായി.  ഇനി ഏതെങ്കിലും സ്‌കൂളുകളിൽ പാഠ  പുസ്തകങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ 27-10-2016 നു 12 മണിക്കകം എഇഒ ഓഫിസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.  എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും 27-10-2016 നു 5 മണിക്കകം താഴേ കൊടുത്ത രീതിയിൽ  Completion Certificate നൽകേണ്ടതാണ്.

"സ്‌കൂളിൽ Physical  Verification നടത്തി ആവശ്യമായ രണ്ടാം വാല്യം പാഠ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്  എന്ന വിവരം അറിയിക്കുന്നു".