.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Monday, 3 October 2016

വളരെ അടിയന്തിരം
രണ്ടാം വാല്യം പാഠ പുസ്തകങ്ങൾ ലഭിച്ച വിവരം സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറിമാർ ഇന്ന് തന്നെ (3/10/2016) വെബ് സൈറ്റിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതും വിവരം AEO  ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.