.

ഗവ.എൽ .പി ,യു .പി ,എയ്ഡഡ് പ്രൈമറി ശീർഷകങ്ങളിലെ ടൂർ റ്റി എ ഫണ്ടു പിൻവലിച്ചു ബാക്കി തുകയുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് 1 മണിക്ക് മുന്നേ  (27 .03 .2017)   സറണ്ടർ ചെയ്ത് പ്രസ്തുത വിവരം ഇമെയിൽ മുഖേനയോ നേരിട്ടോ ഈ ഓഫിസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .തുക സറണ്ടർ  ചെയ്യാത്ത പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ വിവരം ഇന്ന് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

Monday, 3 October 2016

വളരെ അടിയന്തിരം
രണ്ടാം വാല്യം പാഠ പുസ്തകങ്ങൾ ലഭിച്ച വിവരം സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറിമാർ ഇന്ന് തന്നെ (3/10/2016) വെബ് സൈറ്റിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതും വിവരം AEO  ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.