.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Monday, 31 October 2016

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ കലോത്സവം നവംബർ 29 ,30  ഡിസംബർ 1 ,2 ,3  തിയതികളിൽ ശ്രീകണ്ടാപുരം ഗവ:  ഹയർസെക്കണ്ടറി  സ്കൂളിൽ  വച്ച് നടക്കുന്നതാണ് .ഓൺലൈൻ  എൻട്രി കൾ  നവംബർ  5 നകം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ് ..