.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Thursday, 20 October 2016

2015-16 വർഷത്തെ യൂണിഫോം വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുവദിച്ച തുകയുടെ ധനവിനിയോഗപത്രം 24 .10 .2016 നുള്ളിൽ എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും ഈ ഓഫിസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .