.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Monday, 17 October 2016

സബ്ജില്ലാതല  IT  ക്വിസ്സ്  മത്സരം 19 .10 .2016 നു  രാവിലെ 10  മണിക്ക് GHSS  ഇരിക്കൂറിൽ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്
യു.പി വിഭാഗം - 10 മണി
  എച്ച്.എസ്സ് വിഭാഗം - 11 മണി
    എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് വിഭാഗം - 12 മണി