.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Monday, 17 October 2016

സബ്ജില്ലാതല  IT  ക്വിസ്സ്  മത്സരം 19 .10 .2016 നു  രാവിലെ 10  മണിക്ക് GHSS  ഇരിക്കൂറിൽ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്
യു.പി വിഭാഗം - 10 മണി
  എച്ച്.എസ്സ് വിഭാഗം - 11 മണി
    എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് വിഭാഗം - 12 മണി