.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Friday, 14 October 2016

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ കലോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ ടീം മാനേജർമാരുടെ യോഗം 18 .10.2016 ന് 2 മണിക്ക് IRIKKUR GHSS -ൽ വച്ച് ചേരുന്നതാണ് .പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ എൻട്രി ഫോറവും നിർദ്ദേശങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്