.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Friday, 14 October 2016

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ കലോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ ടീം മാനേജർമാരുടെ യോഗം 18 .10.2016 ന് 2 മണിക്ക് IRIKKUR GHSS -ൽ വച്ച് ചേരുന്നതാണ് .പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ എൻട്രി ഫോറവും നിർദ്ദേശങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്