.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Friday, 14 October 2016

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ കായികമേളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സംഘാടകസമിതി രൂപീകരണയോഗം 17 .10 .2016 ന് 2 മണിക്ക്സെൻറ്‌ ജോർജ് ഹൈസ്കൂൾ ചെമ്പന്തൊട്ടിയിൽ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്