.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Friday, 14 October 2016

വളരെ അടിയന്തിരം 
രണ്ടാം വാല്യം പാഠ പുസ്തകങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും 17 -10 -2016 നു രാവിലെ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.
ഇൻഡന്റ് ചെയ്തത് , ലഭിച്ചത്, ഇനി ലഭിക്കാനുള്ളത്   എന്നിവ ക്ലാസ്സ്, ടൈറ്റിൽ എന്നിവ തിരിച്ച് ലഭ്യമാക്കണം.