.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Friday, 14 October 2016

വളരെ അടിയന്തിരം 
രണ്ടാം വാല്യം പാഠ പുസ്തകങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും 17 -10 -2016 നു രാവിലെ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.
ഇൻഡന്റ് ചെയ്തത് , ലഭിച്ചത്, ഇനി ലഭിക്കാനുള്ളത്   എന്നിവ ക്ലാസ്സ്, ടൈറ്റിൽ എന്നിവ തിരിച്ച് ലഭ്യമാക്കണം.