.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Friday, 14 October 2016

വളരെ അടിയന്തിരം 
രണ്ടാം വാല്യം പാഠ പുസ്തകങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും 17 -10 -2016 നു രാവിലെ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.
ഇൻഡന്റ് ചെയ്തത് , ലഭിച്ചത്, ഇനി ലഭിക്കാനുള്ളത്   എന്നിവ ക്ലാസ്സ്, ടൈറ്റിൽ എന്നിവ തിരിച്ച് ലഭ്യമാക്കണം.