.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Wednesday, 12 October 2016

സോഷ്യൽ  സയൻസ്  ക്വിസ്  മത്സരം


 സബ് ജില്ലാ തല  സോഷ്യൽ  സയൻസ്  ക്വിസ്  മത്സരം   14/10/16  ന്    വെളിയാഴ്ച ബി.ആർ .സി .പഴയങ്ങാടിയിൽ   വെച്ചു  നടത്തുന്നു . എൽ പി / UP / എച് എസ്‌ /എച് എസ്‌ .എസ്  വിഭാഗത്തിൽ   നിന്നും  2  വീതം  വിദ്യാർത്ഥികളെ   ക്വിസ്  മത്സരത്തിൽ  പങ്കെടുപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. .ക്വിസ് മത്സരത്തിന്റെ  റെജിസ്റ്ററേഷൻ  രാവിലെ   9 .30  ന്  ആരംഭിക്കും .
 
 LP,UP വിഭാഗം -രാവിലെ 10 മണി 
 HS,HSS വിഭാഗം -രാവിലെ 11.30 ന്