.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Monday, 3 October 2016

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രമേള 

1 .ശാസ്ത്രമേളയുടെ ഓൺലൈൻ എൻട്രികൾക്കായി    എല്ലാ സ്കൂളുകാരും  യൂസർ ഐഡിയും  പാസ്സ്‌വേർഡും  അവരവരുടെ സ്കൂൾകോഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്