.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Friday, 30 September 2016

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ LP .UP ,HS ശാസ്ത്ര അധ്യാപകർക്കായുള്ള ശില്പശാല ഓക്ടോബർ 5 ന് 2 മണിക്ക്‌ ബിആർസി യിൽ നടക്കുന്നതാണ് *