.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Thursday, 29 September 2016

സ്പെഷ്യൽ അരി വിതരണം 

                ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെപ്തംബർ മാസത്തെ  എൻ.എം.പി ,എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവയിൽ സ്പെഷ്യൽ അരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിലവുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല.  
               സ്പെഷ്യൽ അരി വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകം   എൻ.എം.പി , എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവ കവറിംഗ് ലെറ്റർ സഹിതം ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌. വൗച്ചറുകൾ സ്കൂളിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതിയാകും.സ്പെഷ്യൽ അരി വിതരണ രജിസ്റ്ററിൽ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും അരി  ബാലൻസുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് റഗുലർ സ്റ്റോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതായി വിതരണ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും , സെപ്തംബർ മാസത്തെ കെ2 രജിസ്റ്ററിൽ സ്പെഷ്യൽ അരി ബാലൻസ്  എന്നെഴുതി പ്രസ്തുത അരി സ്റ്റോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്‌.