.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Thursday, 11 August 2016

SCIENCE - MATHS - SOCIAL SCIENCE - WORK EXPERIENCE - IT FAIR & PROGRAMMES- MEETING - REG.
Sir

            A meeting in connection with the conduct of Science-Maths-Social Science-Work Experience-IT Fair and Programmes on 11-08-2016, 2:30 PM at Sikshak sadan, Kannur. You are directed to attend the meeting and inform the Sub Dist. Secretaries of Science-Maths-Social Science-Work Experience to attend the meeting with out fail.

ALL DEO's 
ALL AEO's
ALL REV. DIST. SECRETARIES
ALL SUB DIST. SECRETARIES
DPO, SSA KANNUR
APO, RMSA KANNUR


ഒപ്പ്/-

വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടര്
            കണ്ണൂര്
കണ്ണൂര്‍- 670002