.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Thursday, 11 August 2016

SCIENCE - MATHS - SOCIAL SCIENCE - WORK EXPERIENCE - IT FAIR & PROGRAMMES- MEETING - REG.
Sir

            A meeting in connection with the conduct of Science-Maths-Social Science-Work Experience-IT Fair and Programmes on 11-08-2016, 2:30 PM at Sikshak sadan, Kannur. You are directed to attend the meeting and inform the Sub Dist. Secretaries of Science-Maths-Social Science-Work Experience to attend the meeting with out fail.

ALL DEO's 
ALL AEO's
ALL REV. DIST. SECRETARIES
ALL SUB DIST. SECRETARIES
DPO, SSA KANNUR
APO, RMSA KANNUR


ഒപ്പ്/-

വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടര്
            കണ്ണൂര്
കണ്ണൂര്‍- 670002