.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Thursday, 11 August 2016

SCIENCE - MATHS - SOCIAL SCIENCE - WORK EXPERIENCE - IT FAIR & PROGRAMMES- MEETING - REG.
Sir

            A meeting in connection with the conduct of Science-Maths-Social Science-Work Experience-IT Fair and Programmes on 11-08-2016, 2:30 PM at Sikshak sadan, Kannur. You are directed to attend the meeting and inform the Sub Dist. Secretaries of Science-Maths-Social Science-Work Experience to attend the meeting with out fail.

ALL DEO's 
ALL AEO's
ALL REV. DIST. SECRETARIES
ALL SUB DIST. SECRETARIES
DPO, SSA KANNUR
APO, RMSA KANNUR


ഒപ്പ്/-

വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടര്
            കണ്ണൂര്
കണ്ണൂര്‍- 670002