.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Wednesday, 10 August 2016

LA SEMINAR
BHARAT SCOUTS & GUIDES IRIKKUR LOCAL ASSOCIATION SEMINAR & GENERAL COUNCIL WILL BE CONDUCTED ON 12.08.2016 (FRIDAY)  AT 10 AM  AT IRIKKUR BRC (PAZHAYANGADI). ALL SM,GC,CM,FL SHOULD BE PARTICIPATED IN UNIFORM ON TIME.
                                                                                                                           AEO, IRIKKUR
10.08.2016.
IRIKKUR.