.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Wednesday, 10 August 2016

LA SEMINAR
BHARAT SCOUTS & GUIDES IRIKKUR LOCAL ASSOCIATION SEMINAR & GENERAL COUNCIL WILL BE CONDUCTED ON 12.08.2016 (FRIDAY)  AT 10 AM  AT IRIKKUR BRC (PAZHAYANGADI). ALL SM,GC,CM,FL SHOULD BE PARTICIPATED IN UNIFORM ON TIME.
                                                                                                                           AEO, IRIKKUR
10.08.2016.
IRIKKUR.