.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Wednesday, 10 August 2016

LA SEMINAR
BHARAT SCOUTS & GUIDES IRIKKUR LOCAL ASSOCIATION SEMINAR & GENERAL COUNCIL WILL BE CONDUCTED ON 12.08.2016 (FRIDAY)  AT 10 AM  AT IRIKKUR BRC (PAZHAYANGADI). ALL SM,GC,CM,FL SHOULD BE PARTICIPATED IN UNIFORM ON TIME.
                                                                                                                           AEO, IRIKKUR
10.08.2016.
IRIKKUR.