.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Tuesday, 9 August 2016

National de worming Dayവിരജന്യ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് ആരോഗ്യ വകുപ്പും 
 
വിദ്യാഭാസ വകുപ്പും ഏകോപിച്ച് National de worming Day 
 
10/8/2016, 10/2/2017 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലായി ആചരിക്കുന്നു. 
 
ഇതുസംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ: