.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Tuesday, 9 August 2016

National de worming Dayവിരജന്യ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് ആരോഗ്യ വകുപ്പും 
 
വിദ്യാഭാസ വകുപ്പും ഏകോപിച്ച് National de worming Day 
 
10/8/2016, 10/2/2017 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലായി ആചരിക്കുന്നു. 
 
ഇതുസംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ: