.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Tuesday, 9 August 2016

National de worming Dayവിരജന്യ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് ആരോഗ്യ വകുപ്പും 
 
വിദ്യാഭാസ വകുപ്പും ഏകോപിച്ച് National de worming Day 
 
10/8/2016, 10/2/2017 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലായി ആചരിക്കുന്നു. 
 
ഇതുസംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ: