.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Thursday, 11 August 2016

LA seminar
Bharat സ്കൌട്ട്സ് & Guides Association ഇരിക്കൂർ local seminar and the General Council
12-08-2016   Who will be on Friday at 10 o'clock in the morning to ഇരിക്കൂർ B. c. The entire SM, GC, CM, FL and   Tells the men to timely grateful.