.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Thursday, 11 August 2016

LA seminar
Bharat സ്കൌട്ട്സ് & Guides Association ഇരിക്കൂർ local seminar and the General Council
12-08-2016   Who will be on Friday at 10 o'clock in the morning to ഇരിക്കൂർ B. c. The entire SM, GC, CM, FL and   Tells the men to timely grateful.