.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Tuesday, 9 August 2016

മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍

സ്കൂള്‍ വാഹനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ


സ്കൂള്‍ വാഹനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി Kerala 
 
State Commission for Protection of Child Rights ന്‍റെ 
 
നിര്‍ദേശപ്രകാരം ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് കമ്മിഷണര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച 
 
മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ 
 
സര്‍ക്കുലര്‍ ചുവടെ.