.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Tuesday, 9 August 2016

മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍

സ്കൂള്‍ വാഹനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ


സ്കൂള്‍ വാഹനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി Kerala 
 
State Commission for Protection of Child Rights ന്‍റെ 
 
നിര്‍ദേശപ്രകാരം ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് കമ്മിഷണര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച 
 
മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ 
 
സര്‍ക്കുലര്‍ ചുവടെ.