.

അറിയിപ്പ് ഓണം സ്പെഷ്യല് റൈസ് N M P 1, EXPENDITURE, AQUITTANCE എന്നിവ സമർപ്പിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്കൂളുകൾ 22 -09 -2017 ന് 5 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .

Thursday, 11 August 2016

ഓഫീസ് അറ്റണ്ടണ്ടന്റ്  റെഷിയോ പ്രൊമോഷൻ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവ. യു.പി. സ്‌കൂൾ ഓഫിസ്‌ അറ്റന്ഡന്റ് മാരുടെ താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ17 -08 -2016 നുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കുക.
name, designation, name of office, advice number/dde order no. date, date of birth, date of joining, date reckoned for seniority, sl. no of advice letter