.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Thursday, 11 August 2016

ഓഫീസ് അറ്റണ്ടണ്ടന്റ്  റെഷിയോ പ്രൊമോഷൻ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവ. യു.പി. സ്‌കൂൾ ഓഫിസ്‌ അറ്റന്ഡന്റ് മാരുടെ താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ17 -08 -2016 നുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കുക.
name, designation, name of office, advice number/dde order no. date, date of birth, date of joining, date reckoned for seniority, sl. no of advice letter