.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Thursday, 11 August 2016

ഓഫീസ് അറ്റണ്ടണ്ടന്റ്  റെഷിയോ പ്രൊമോഷൻ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവ. യു.പി. സ്‌കൂൾ ഓഫിസ്‌ അറ്റന്ഡന്റ് മാരുടെ താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ17 -08 -2016 നുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കുക.
name, designation, name of office, advice number/dde order no. date, date of birth, date of joining, date reckoned for seniority, sl. no of advice letter