.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Wednesday, 31 August 2016

സബ്ജില്ലാതല  അധ്യാപകദിനാഘോഷം സെൻറ്‌തോമസ്‌ യൂപി സ്കൂൾ മണിക്കടവിൽ     വച്ച്  സെപ്റ്റംബർ  5 ന്  നടക്കുന്നതാണ്