.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Wednesday, 31 August 2016

സബ്ജില്ലാതല  അധ്യാപകദിനാഘോഷം സെൻറ്‌തോമസ്‌ യൂപി സ്കൂൾ മണിക്കടവിൽ     വച്ച്  സെപ്റ്റംബർ  5 ന്  നടക്കുന്നതാണ്