.

ഗവ.എൽ .പി ,യു .പി ,എയ്ഡഡ് പ്രൈമറി ശീർഷകങ്ങളിലെ ടൂർ റ്റി എ ഫണ്ടു പിൻവലിച്ചു ബാക്കി തുകയുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് 1 മണിക്ക് മുന്നേ  (27 .03 .2017)   സറണ്ടർ ചെയ്ത് പ്രസ്തുത വിവരം ഇമെയിൽ മുഖേനയോ നേരിട്ടോ ഈ ഓഫിസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .തുക സറണ്ടർ  ചെയ്യാത്ത പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ വിവരം ഇന്ന് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

Wednesday, 3 August 2016

ശാസ്ത്ര നാടക മത്സരം ഹൈ സ്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി 2016 വര്‍ഷം നടത്തുന്ന ശാസ്ത്ര നാടക മത്സരങ്ങളുടെ Main Theme, Sub Themes എന്നിവ സംബന്ധിച്ചും സ്കൂള്‍ തലം മുതല്‍ റവന്യൂ ജില്ലാതലം വരെയുള്ള സമയക്രമം സംബന്ധിച്ചുമുള്ള ഡയറക്ടറുടെ അറിയിപ്പ് ചുവടെ: