.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Tuesday, 16 August 2016

അറ്റൻഡൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
പാചകത്തൊഴിലാളികളുടെ അറ്റൻഡൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ മാത്യകയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.ആയതിന്റെ ഒരു കോപ്പി എല്ലാ മാസവും എൻ.എം.പി യോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌. ജൂൺ , ജൂലൈ മാസങ്ങളിലെ അറ്റൻഡൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്19-8-2016 നു മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌.