.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Tuesday, 16 August 2016

അറ്റൻഡൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
പാചകത്തൊഴിലാളികളുടെ അറ്റൻഡൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ മാത്യകയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.ആയതിന്റെ ഒരു കോപ്പി എല്ലാ മാസവും എൻ.എം.പി യോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌. ജൂൺ , ജൂലൈ മാസങ്ങളിലെ അറ്റൻഡൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്19-8-2016 നു മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌.